Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

PRO-1002 Teknisk termodynamikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Studiepoengreduksjon

PG421-1 Varme- og strømningslære 1 5 stp

Innhold

Grunnleggende termodynamikk: Lover, ligninger og sentrale prosesser. Arbeid, varme, indre energi, entalpi og entropi. Reversible og irreversible prosesser. Termodynamiske tabeller og diagrammer.

Kretsprosesser: Otto, Diesel, Brayton og Carnot sykluser. Ideelle og reelle kretsprosesser. Energiforbruk, kraftproduksjon og virkningsgrader.

Forbrenning: Brennstoff, brennverdier, forbrenningsligninger, luftoverskudd og røkgassanalyse.

Vanndampanlegg: Enkle og modifiserte kretsprosesser. Kjeler og pumper.

Gassturbiner: Kompressorer og turbiner. Enkle og modifiserte kretsprosesser. Kombinerte kretsprosesser.

Ett-trinns kuldeanlegg: Kuldemedier, kuldeprosesser og effektfaktor


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Opptakskrav: Som for ingeniørutdanning.

Opptakskode 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Emnet TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører eller tilsvarende.


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

2x2t forelesning og 2t regneøving med veiledning per uke. Obligatoriske regneøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen: 

Eksamensform: 5 timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:Teknisk formelsamling (uten notater). Kalkulator. Egne formelsider som er utarbeidet for emnet.

Sensurordning: Ekstern sensor kombinert med intern sensor.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 30.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

M. J. Moran , Shapiro et al.: "Principles of Engineering Thermodynamics", (SI), John Wiley & Sons.