Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgradsprogram i teologi og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne for studenter i historie, arkeologi og klassiske studier. 

Innhold

Emnet belyser kristendommens utvikling fra å være en jødisk sekt til å bli en verdensomspennende religion. Det gis en oversikt over grunntrekkene i kristendommens historie fra den eldste kirken til vår egen tid. Norsk kristendomshistorie vektlegges særlig. Emnet tar for seg både sammenhengende linjer og mangfoldet i den kristne tradisjonen.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av omtrent 24 timer forelesning i tilknytning til pensum og eksamen. Det forutsettes aktiv deltakelse av studentene på forelesningene. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper.

Undervisningen, som gis i løpet av semesteret, er en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet 

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av: 1 uke hjemmeeksamen på 7-10 sider (ca. 2500-3500 ord) med gitt oppgavetekst og påfølgende muntlig eksamen.

Studentene kan kun gå opp til muntlig eksamen dersom skriftlig eksamen vurderes til bestått (A-E). Den muntlige eksamen virker justerende på oppgavens karakter.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 06.11.2018 innlevering 13.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

A. Allmenn kristendomshistorie:

- Rasmussen, Tarald; Thomassen, Einar: Kristendommen: en historisk innføring, Oslo Universitetsforlaget, 2002, 392 sider.

B. Norsk kristendomshistorie:- Elstad/Halse: Illustrert norsk kristendomshistorie, Bergen, Fagbokforlaget 2002, 349 sider. 

Undervisning Høst 2018
Forelesning f.lekt. Siv Rasmussen
prof. Hallgeir Ingbjørn Johansen Elstad
Dato for muntlig eksamen 4. desember og ev. 5. desember