Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

SPL-2001 Regional analyse med feltkurs - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler geografiske endringsprosesser som følge av økonomisk utvikling på globalt, regionalt og lokalt nivå. Sentrale temaer er hvordan innovasjoner, nettverk og entreprenørskap organiseres på regionalt nivå, og hvordan dette skaper variasjon i regioners og steders demografi, levekår, attraktivitet, økonomisk vekstkraft og miljømessig utvikling.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og seminar: 8 dobbelttimer forelesning, 8 enkelttimer seminar hvorav 4 seminartimer er knyttet til forberedelse av feltkurs. Deltakelse på feltkurs over 3-4 dager (obligatorisk) med 24 timers gruppearbeid.

Det tilbys kun undervisning i høstsemesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 Arbeidskravene vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Skriftlig hjemmeoppgave med oppgitt tekst. Varighet 1 uke. Omfang: ca 10 sider (3500-4000 ord).

 

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 26.11.2018 innlevering 03.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2018
Forelesning f.aman. Arild Buanes
Seminar stip. Maiken Skjørestad Granberg
Eksamen Utlevering: 26. november.Innlevering: 3. desember.