Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

SYP-2952 Grunnleggende jordmorvirksomhet - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet inngår i studieprogrammet jordmorutdanning og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Praksisstudiene foregår under veiledning av jordmødre ved føde, barselavdelinger, fødestuer og eventuelt kortere periode i kommunehelstjeneste.

Studentene skal utføre jordmor arbeid i forbindelse med fødsel og barseltid, følge minst 10 fødselsforløp og ta i mot minst 10 barn. Studentene skal dessuten få trening i å utføre svangerskapskontroll av friske gravide. 

Studentene skal også kunne diskutere og begrunne teoretisk hvorfor omsorgen til gravide og fødende bør tilrettelegges slik at kvinnen og familien opplever kontinuitet i omsorgen. Likedan hva som hemmer og hva som fremmer normal fødsel og være i stand til å flektere over jordmorfaget, yrkesidentitet, egen praksis og formulere egen praksisfilosofi, skriftlig og muntlig.


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten skal kunne

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Direkte brukerrettede praksisstudier (veiledet), skriftlige oppgaver og refleksjon over egen praksis (Canvasbasert)

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav:

Skriftlige innleveringer i Canvas.

I tillegg leveres følgende:

Oppsummering/kvantifisering av aktiviteter (eget skjema)(jfr. EØS-kravene)

Før praksisemnet kan vurderes må arbeidskrav være godkjent og krav til studiedeltakelse være oppfylt.

Vurdering:

Veiledet og evaluert 13 ukers praksis. Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått

Det arrangeres ikke kontinuasjon/utsatt eksamen i praksisemner. Ikke bestått i praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. 


Pensum

Pensumlister kommer senere.
Undervisning Høst 2018