Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

PED-8006 Danning-Bildung-Literacy. Pedagogisk filosofi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Teoretisk. Valgfritt emne i ph.d.-grad. Kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PED-8007 Danning-Bildung-Literacy. Pedagogisk filosofi 5 stp

Innhold

Emnet tematiserer historisk og samtidig danningsteori. De ulike teoriene settes i sammenheng med samfunnsmessige, kulturelle og individuelle forhold og fenomener, som medborgerskap, deliberasjon, dialog og integritet. Et overordnet siktemål er å vise hvordan ulike teorier om danning virker inn på vår forståelse av sosialisering og oppdragelse. Det fokuseres også på didaktiske konsekvenser for dialogisk praksis i undervisning og utdanning. Emnet har tre komponenter; 1. vektige historiske formuleringer av danningsbegrepet, 2. universitetet som danningsinstitusjon, 3. didaktikk og danning.

Søknadsfrist

Ph.d.-studentar ved UiT søker opptak ved å melde seg til undervisning i Studentweb innen 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Ph.d.-studentar ved andre universiteter og deltakere i UiTs førstelektorprogram (med avlagt mastergrad) søker opptak i Søknadweb innen 1. september i høstsemesteret og 1. februar i høstsemesteret.

Søknadskode 9305.


Opptakskrav

Ph.d.-studenter og deltakere i førstelektorprogrammet ved UiT som har avlagt mastergrad kan søke opptak. Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse fra din utdanningsinstitusjonen på at du er aktiv ph.d.-student inneværende studieår. Deltakere i førstelektorprogrammet må dokumentere at de har avlagt mastergrad på fem år eller 3 +3 år (eller tilsvarende) for å være kvalifiserte søkere.

Minste antall deltakere er 5 studenter.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har: kunnskap på høyt nivå om de vesentligste historiske og systematiske danningsteoretiske tilnærmingene.

 

Ferdigheter

Studenten kan: holde muntlig fremlegg i fysisk klasserom og skrive paper med selvvalgt problemstilling på høyt nivå, begge deler med strukturerte tilbakemeldinger fra medstudenter og lærer.

Kompetanse Studenten kan: vurdere ulike tenkemåter, utdanningspolitiske reformer og studietilbud i høyere utdanning ut fra ulike perspektiv. Dette inkluderer også en utviklet evne til avansert refleksjon over egen utdanning, hva danning er, til forskjell fra utdanning og hvilken rolle disiplinær kunnskap og ulike undervisnings- og læringsformer spiller i denne sammenheng.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Eksamensspråk er norsk, svensk, dansk eller engelsk etter studentens valg.

Undervisning

Rammen for kurset er et digitalt klasserom med læringsressurser som artikler, e-bøker og lenker. Undervisningen i emnet består av forelesninger samt seminar med diskusjon og studentframlegg. Opplegget går over tre dager, fordelt på to samlinger med henholdsvis 1 og 2 dager, og samlet 22 timer undervisning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Studentene får tilbakemelding på paper med selvvalgt problemstilling og et omfang på 10-15 sider.

Eksamen består av:

Muntlig fremlegg med et omfang på ca. 15 minutter i seminar.

Paper med selvvalgt problemstilling på 10-15 sider.

Begge deler av eksamen må være bestått for samlet å få bestått karakter på emnet.

Eksamen vurderes med ¿Bestått¿ / ¿Ikke bestått¿.

Ved karakter ikke bestått på muntlig fremlegg og paper tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Pensum

700 sider for 10 studiepoeng, kjernepensum på 450 sider som alle legger opp, resten velges fritt, for eksempel fra de anbefalte bøkene.

 

Kjernepensum

Dannelsesutvalget for høyere utdanning: Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning. (2009) (48 sider) http://www.uib.no/filearchive/innstilling-dannelsesutvalget.pdf

 

Arendt, H. (1954) The Crisis in Education, lastes ned fra http://learningspaces.org/files/ArendtCrisisInEdTable.pdf (14 sider)

 

Fossland, J. (2004) Wilhelm von Humboldt: Dannelse og frihet - det moderne universitetet, i K. Steinsholt og L. Løvlie (red.) Pedagogikkens mange ansikter, Universitetsforlaget, ISBN: 9788215003443, s. 199-214 (14 sider)

 

Hegel, G. F. (18xx) Forelesning om danning, oversatt av Stølen, T. (2017) kommer i Filosofisk supplement eller på salongen.no (x sider)

 

Hohr, H. (2013) The concept of experience by John Dewey revisited: conceiving, feeling and «enliving», Studies in Philosophy and Education, DOI 10.1007/s11217-012-9330-7, 32: 25-38 (14 sider)

 

Hohr, H. (2010) The role of emotion in experience ¿ comment on John Dewey¿s art as experience, in Østern, A. & Kaihovirta-Rosvik, H. (Eds.) Arts education and beyond, report 28/2010, Faculty of education at Åbo Akademi University, ISBN: 9789521228803, s. 21-42 (22 sider)

 

Humboldt, W. v. (1794/1903/2016) Teori om menneskets danning. Et bruddstykke, oversatt av Stølen, T. i Norsk filosofisk tidsskrift, DOI: 10.18261/issn.1504-2901-2016-03-04-05, s. 179-183 (5 sider)

 

Jakobsen, J. (2013) Axel Honneth: Anerkjennelse, danning og utdanning, i Straume, I. S. (red) (2013) Danningens filosofihistorie, Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN: 9788205444218, s. 357-367 (11 sider)

 

Kant, I (1784/2006) An Answer to the Question: What is Enlightenment?, i Pauline Kleingeld (red) (2006) Immanuel Kant. Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History, New Haven and London: Yale University Press, s. 17-23 (7 sider)

 

Korsgaard, O. og L. Løvlie (2003) Indledning, i R. Slagstad, O. Korsgaard, L. Løvlie: Dannelsens forvandlinger, Pax forlag, ISBN: 8253025491, s. 9-36 (27 sider)

 

Løvlie, L. (2011) Dannelse og profesjonell tenkning. Utfordringer for lærerutdanningen de neste tiårene, i Hagtvet, B. & Ognjenovic, G. (red) (2011) Dannelse. Tenkning, modning, refleksjon. Nordiske perspektiver på almenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning, Dreyers forlag, ISBN: 9788282650274, s. 735-753 (19 sider)

 

Mahrdt, H. (2004) Hannah Arendt: dannelse til humanitet, i Steinsholt, K. & L. Løvlie (red) (2004) Pedagogikkens mange ansikter, Universitetsforlaget, ISBN: 9788215003443, s. 540-554 (15 sider)

 

Masschelein, J & Ricken, N (2003) Do We (Still) Need the Concept of Bildung? Educational Philosophy and Theory, Vol. 35, No. 2, DOI: 10.1111/1469-5812.00015, s. 139-154 (15 sider)

Noddings, N. (2010) Dewey¿s Philosophy of Education: A Critique from the Perspective of Care Theory, i M. Cochran (red): The Cambridge Companion to Dewey, Cambridge, ISBN: 9780521697460, s. 265-287 (22 sider)

 

Stølen, T. (2015) Danning til fellesskap - Hegel og demokratiets fordringer, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 99, DOI: 10.18261/issn.1504-2987, s. 387-395 (9 sider)

 

Slagstad, R. (2003) Universitetet som dannelsesinstitusjon, i R. Slagstad, O. Korsgaard og L. Løvlie (red): Dannelsens forvandlinger, Pax Forlag, ISBN: 8253025491, s. 246-255 (9 sider)

 

Slagstad, R. (2003) Dannelsens forvandlinger ¿ et etterord, i R. Slagstad, O. Korsgaard og L. Løvlie (red): Dannelsens forvandlinger, Pax Forlag, ISBN: 8253025491, s. 373-378 (6 sider)

 

Solberg, M & Fossland, T (2013) Akademisk danning ¿ et mulig prosjekt for voksne studenter i fleksible studier?, i Arbo, P, Bull, T & Danielsen, Å (red) Utdanningssamfunnet og livslang læring: festskrift til Gunnar Grepperud, Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN: 9788205447073, s 46-62 (16 sider)

 

Solberg, M & Hansen, F T (2015) On Academic Bildung in Higher Education: A Scandinavian approach, i Fossland, T, Mathiasen, H & Solberg, M: Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning, London: Routledge, ISBN: 9781138809338, s. 28-54 (26 sider)

 

Straume, I. S. (2013) Danningens filosofihistorie: En innføring, i Straume, I. S. (red) (2013) Danningens filosofihistorie, Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN: 9788205444218, s. 15-54 (40 sider)

 

Straume, I. S. (2013) Cornelius Castoriadis: Danning som ansvar, i Straume, I. S. (red) (2013) Danningens filosofihistorie, Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN: 9788205444218, s. 296-307 (12 sider)

 

Straume, I. S. (2016) Pedagogikk, betydningstap og selvrefleksjonens grunnlag, i Studier i Pædagogisk filosofi, DOI: 10.7146/spf.v5i1.23133, s. 3-17 (15 sider)

 

Taylor, C. (1985, orig. 1977) What is human agency, i Taylor, C. (1985) Human Agency and Language. Philosophical papers 1, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN: 0521317509, s. 15-44 (30 sider)

 

Taylor, C. A. (2016) Is a posthumanist Bildung possible? Reclaiming the promise of Bildung for contemporary higher education, Higher Education, 23, DOI: 10.1007/s10734-016-9994-y, s. 1-17 (17 sider)

Østerud, S. (2007) Krever mediutviklingen en ny dannelsestenkning?, i Soilikki Vettenranta (red): Mediedanning og mediepedagogikk. Fra digital begeistring til kritisk dømmekraft, Gyldendal akademisk, ISBN:9788205371675, s. 34-61 (26 sider)

 

Østerud, S. (2011) Literacy as recontextualization. Reformulating the Norwegian curriculum to take account of student engagement with digital media, i B. Gentikow, E. Skogseth, and Østerud, S. (Eds.) Literacy Practices in Late Modernity. Managing Technological and Cultural Convergencies, Hampton Press, ISBN: 9781612890678, s. 159-174 (15 sider)

 

 

Samlet 454 sider kjernepensum

 

 

 

 

Anbefalte bøker:

Dewey, J. (1938/1997) Experience and Education, Touchstone, ISBN: 978-0684838281 (91 sider)

 

Gentikow, B., E. Skogseth & Østerud, S. (Eds) (2011) Literacy Practices in Late Modernity. Managing Technological and Cultural Convergencies, Hampton Press, ISBN: 9781612890678 (272 sider)

 

Hagtvet, B. & Ognjenovic, G. (red) (2011) Dannelse. Tenkning, modning, refleksjon. Nordiske perspektiver på almenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning, Dreyers forlag, ISBN: 9788282650274 (840 sider)

 

Hellesnes, J. (1975) Sosialisering og teknokrati, Gyldendal, ISBN: 8205081026 (195 sider)

 

Opdal, P.M. (2008): Pedagogisk-filosofiske analyser. Bergen: Fagbokforlaget, ISBN: 9788245007251 (110 sider)

 

Slagstad, R., O. Korsgaard & L. Løvlie (red) (2003) Dannelsens forvandlinger, Pax forlag, ISBN: 8253025491 (440 sider)

 

Steinsholt, K. & L. Løvlie (red) (2004) Pedagogikkens mange ansikter, Universitetsforlaget, ISBN: 9788215003443 (704 sider)

 

Straume, I. S. (red) (2013) Danningens filosofihistorie, Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN: 9788205444218 (380 sider)