Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

SOS-2001 Sosiologiske analysemåter - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i sosiologi og for studenter på lektorutdanning med studieretning sosiologi. Emnet kan også tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer.

Innhold

Emnet tar for seg følgende spørsmål: Hvordan forklarer ulike sosiologiske teorier samfunnsmessige forhold? Hva sier teoriene om folks atferd og om samfunnsliv? Hvilke antakelser hviler teoriene på, og hvilke type spørsmål mener de at samfunnsteori kan og bør besvare? Hvilken rekkevidde og hvilke begrensinger har de ulike analysemåtene?

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: SOS-1001 Individ og samfunn, SOS-1002 Sosiologiens klassikere, SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode eller tilsvarende, samt Examen philosophicum og Examen facultatum.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av omtrent 9 dobbeltimer med forelesning. I tillegg gis det 2 - 3 seminarer à 2 timer.

Kvalitetssikring av emnet:
Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte på all seminarundervisning.

Eksamen består av:

6 timers skoleeksamen.

Skoleeksamen er valgt for å kontrollere at studentene har tilegnet seg oversikt og breddekunnskap i emnet.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
 


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 21.03.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Hovedbok:

Aakvaag, Gunnar (2008). Moderne sosiologisk teori. Oslo: Abstrakt forlag (hele boken = 365 sider).

I tillegg kommer følgende bøker:

Brekke, Ole Andreas, Roar Høstaker og Torvald Sirnes (2003). Dimensjonar i moderne sosialteori. Bourdieu, Habermas, Latour og Luhmann. Oslo: Det norske samlaget (s 9-181=172 sider).

Undervisning Vår 2018
Forelesning prof. Gunnar Colbjørnsen Aakvaag
Seminar f.aman. Truls Tunby Kristiansen