Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

MED-2521 Medisin: 4. studieår vårsemester - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Profesjonsstudiet i medisin. Det kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet består av 5 delemner (4.6-4.10) samt langsgående temaer (Profkom og Vitkom)

·         4.6 Sanser og nervesystem 2

·         4.7 Hud

·         4.8 Mentale funksjoner 2

·         4.9 Akuttmedisin

·         4.10 Primærmedisin

·         Profesjonell kompetanse (Profkom 4 vår)

·         Vitenskapelig kompetanse (Vitkom 4 vår)

Semesteret representerer en overgang mellom grunnutdanningen på bachelor-nivå og de to siste årene på masternivå. Det forventes at studentene kan integrere basalfaglig kunnskap i vurderingen av kliniske problemstillinger. Studentene forberedes til praksisperioden på femte studieår, blant annet gjennom praktisk klinisk uketjeneste (PKU) på sykehuset og i primærhelsetjenesten.  

Delemnet om hud er i stor grad klinisk, men basalkunnskap om hud som organ inngår også. Delemnene Sanser og nervesystem 2 og Mentale funksjoner 2 bygger på tidligere undervisning i samme tema på MED-2501, men orienteringen er mer praktisk-klinisk. Studentene lærer grundig undersøkelse, samt diagnostisering og behandling av sykdomstilstander innen disse funksjonsområdene. Delemnet Primærmedisin bygger på all tidligere klinisk undervisning, men særlig delemnene 2.4 Bevegelse og 2.7 Allmennmedisin i MED-2501. I tillegg til klinisk allmennmedisin skal studentene lære om andre primærmedisinske oppgaver som sykehjemsmedisin, smittevern og trygdemedisin. Delemnet Akuttmedisin bygger på studentens kunnskaper fra de forutgående delemnene og fokuserer på forståelse av sentrale patofysiologiske prosesser ved traumer og akutte sykdommer som sentrale elementer i diagnostisering og akuttbehandling. I PKU og ferdighetstrening (FOSS) øves studentene i mestring av behandlingsteknikker, skadestedsbehandling og algoritmer for livreddende behandling.


Opptakskrav

Bestått MED- 2520 International semester eller tilsvarende.

Hva lærer du

1.       Det primære læringsmål (arbeide med relasjoner) er at studenten skal kunne møte pasienten og familien empatisk og respektfullt og med utgangspunkt i denne sentrale relasjon undersøke, analysere og delta i den primære håndtering av de komplekse nettverk av relasjoner som

·         forårsaker enkle, vanlige og akutte helseproblemer

·         gir behandlingsmuligheter og

·         påvirker prognosen

med særlig fokus på helseproblemer i kontaktflater mellom menneske og omverden, så vel de fysiske kontaktflater ¿ i hud-, sanse- og nervesystemer ¿ som de sosiale ¿ i familie, yrkesliv og lokalsamfunn. Dette skal skje med det best mulige resultat for pasienten, med reflektert bruk av kunnskap og tilgjengelige ressurser og i et respektfylt samarbeid med andre.

 

I relasjonsbyggingen er det fire domener som definerer de supplerende primære læringsmål.

Studenten skal kunne

2.       forstå og gjøre relevant bruk av de særlige muligheter og plikter knyttet til legens rolle i en gitt situasjon, blant annet på fastlegekontor, på legevakt og på akuttmottak (arbeide med posisjoner).

3.       klargjøre problemstillinger i pasientens situasjon og strukturere måter for å håndtere disse problemstillingene. Herunder anvende kunnskap om kroppens fysiologiske, dermatologiske, nevrologiske, psykiske og sosiale funksjoner og systemer (arbeide med beslutninger).

4.       søke etter, frembringe og analysere nødvendig informasjon ved enkle, vanlige og akutte helseproblemer, samt være bevisst om at dette er kontekst-avhengige prosesser med fastlegekontoret som eksempel på kontekst (arbeide med informasjon).

5.       utføre de relevante mulige kommunikative, diagnostiske, terapeutiske og logistiske handlinger ved enkle, vanlige og akutte helseproblemer (arbeide med handling).

Dette skal skje med oppmerksomhet på og respekt for pasientens ønsker om og behov for informasjon og medbestemmelse.

 

Videre skal studenten kunne

6.       bidra til håndtering av helseproblemer for individer og populasjoner gjennom å samarbeide med lokale aktører, når dette er relevant og praktisk mulig på fastlegekontor, i legevakt og på akuttmottak (arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak).

7.       utvikle egen kompetanse som er relevant for legefaglige aktiviteter; herunder klinisk arbeid, helsefremmende tiltak, forskning og veiledning av pasienter, studenter og andre. Spesielt arbeide selvstendig med fordypelse i selvvalgt kunnskapsfelt (arbeide med livslang læring).


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensspråket er norsk. 

Undervisning

Integrert i undervisningen vil det være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet på ulike kliniske avdelinger (operasjonsstue, psykiatrisk avd., legekontoret etc.) samt hygiene, datasikkerhet og pasientsikkerhet. I dette inngår både praktisk opplæring og undervisning i relevante lov- og regelverk. Særlig informasjon ved utenlandsopphold.

Der er ikke planlagt praksis i dette emnet, men det kan bli aktuelt under hensyn til logistikk og læringsmål.


Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. I tilknytning til arbeidskrav gis evaluering til studentene, slik at det gjennom hele emnet skjer en løpende tilbakemelding til studenten som hjelp til å fokusere læringsinnsats. 

Arbeidskrav:

 

Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen.

Se Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-2521.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 14.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MED-400 Medisin stadium 2 (4. studieår) 30 stp

Pensum

Læringsmålene for de enkelte delemnene erstatter pensum i tradisjonell forstand. Studentene kan fritt velge hvilke lærebøker/læringsverktøy de ønsker å bruke for å tilegne seg den nødvendige kunnskapen. Det blir utarbeidet en liste over anbefalte bøker/læringsverktøy for emnet. Denne listen revideres årlig og samkjøres med litteraturanbefalinger for seinere studieår.
Undervisning Vår 2018
Første gang: Se timeplan
4.6 Forelesninger f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
uni.lekt. Inger-Heidi Bjerkli
uni.lekt. Gerd Sissel Andorsen
f.aman. Hallvard Lilleng
uni.lekt. Einar Andreas Krefting
f.aman. Stein Harald Johnsen
f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
uni.lekt. Terje Christoffersen
uni.lekt. Torgrim Oddvar Vorren
uni.lekt. Torgrim Fuhr
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
prof. II Sigurd Lindal
aman. Ole Vik
uni.lekt. Jan Due
stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
f.aman. Kay Müller
uni.lekt. Kristian Anker Fossen
4.6 Case gruppe 1 f.aman. Hallvard Lilleng
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
f.aman. Kay Müller
4.6 Case gruppe 4 f.aman. Hallvard Lilleng
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
f.aman. Kay Müller
4.6 Case gruppe 7 f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
f.aman. Kay Müller
4.6 Case gruppe 10 f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
f.aman. Kay Müller
4.6 PKU gruppe 1 prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
uni.lekt. Alexander Uppheim
uni.lekt. Einar Laukli
stip. Carl Christian Lein Størmer
4.6 PKU gruppe 10 uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Einar Laukli
prof. Rune Otto Hennig
stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Kristian Anker Fossen
uni.lekt. Nina Krøll Angelsen
4.6 PKU gruppe 11 f.aman. Tore Solberg
uni.lekt. Einar Laukli
stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Filip Stojanovic
4.6 PKU gruppe 12 f.aman. Tore Solberg
uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Einar Laukli
stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Filip Stojanovic
David Andreas Thomas Werner
4.6 PKU gruppe 13 uni.lekt. Einar Andreas Krefting
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
uni.lekt. Einar Laukli
stip. Carl Christian Lein Størmer
f.aman. Kay Müller
4.6 PKU gruppe 14 f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
f.aman. Kay Müller
4.6 PKU gruppe 15 f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
uni.lekt. Einar Laukli
stip. Carl Christian Lein Størmer
aman. Roar Kloster
4.6 PKU gruppe 16 uni.lekt. Einar Andreas Krefting
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
aman. Roar Kloster
4.6 PKU gruppe 2 f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
uni.lekt. Alexander Uppheim
stip. Carl Christian Lein Størmer
4.6 PKU gruppe 3 prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
uni.lekt. Einar Laukli
stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Filip Stojanovic
4.6 PKU gruppe 4 prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Filip Stojanovic
4.6 PKU gruppe 5 f.aman. Kjell Arne Arntzen
aman. Ole Vik
stip. Carl Christian Lein Størmer
4.6 PKU gruppe 7 f.aman. Stein Harald Johnsen
uni.lekt. Einar Laukli
aman. Ole Vik
stip. Carl Christian Lein Størmer
4.6 PKU gruppe 8 f.aman. Kjell Arne Arntzen
4.6 PKU gruppe 9 stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Kristian Anker Fossen
uni.lekt. Nina Krøll Angelsen
4.6 Øye - gruppearbeid uni.lekt. Terje Christoffersen
4.7 Forelesninger f.aman. Barbara Anne Gasior-Chrzan
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
uni.lekt. Dagfinn Moseng
f.aman. Egil Støre Blix
prof. Elin Synnøve Mortensen
uni.lekt. Christin Ørbeck Sørheim
uni.lekt. Gunn-Marit Lynghaug
prof. Gunnar Skov Simonsen
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
f.aman. Mikhail Sovershaev
f.aman. Elena Egorina
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Øyvind Magne Bremnes
4.7 Case gruppe 1 f.aman. Barbara Anne Gasior-Chrzan
uni.lekt. Dagfinn Moseng
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
4.7 Case gruppe 7 f.aman. Barbara Anne Gasior-Chrzan
uni.lekt. Dagfinn Moseng
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
4.7 PKU gruppe 1 uni.lekt. Dagfinn Moseng
uni.lekt. Øyvind Magne Bremnes
4.7 PKU gruppe 2 uni.lekt. Dagfinn Moseng
f.aman. Øystein Grimstad
4.7 PKU gruppe 3 uni.lekt. Gunn-Marit Lynghaug
f.aman. Øystein Grimstad
4.7 PKU gruppe 4 f.aman. Barbara Anne Gasior-Chrzan
uni.lekt. Dagfinn Moseng
uni.lekt. Gunn-Marit Lynghaug
4.7 PKU gruppe 5 uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
4.7 PKU gruppe 6 uni.lekt. Gunn-Marit Lynghaug
uni.lekt. Øyvind Magne Bremnes
4.7 PKU gruppe 8 uni.lekt. Gunn-Marit Lynghaug
f.aman. Øystein Grimstad
4.7 PKU gruppe 9 f.aman. Øystein Grimstad
4.7 PKU gruppe 10 f.aman. Barbara Anne Gasior-Chrzan
uni.lekt. Gunn-Marit Lynghaug
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
4.7 PKU gruppe 11 uni.lekt. Øyvind Magne Bremnes
4.7 PKU gruppe 12 uni.lekt. Øyvind Magne Bremnes
4.8 Forelesninger Gro Morken Nilssen
uni.lekt. Eivind Eckhoff
f.aman. Terje Arvid Kåre Simonsen
prof. Anne Høye
f.aman. Åge Wifstad
uni.lekt. Siren Hoven
f.aman. Ole Kristian Grønli
f.aman. Kurt Kristiansen
uni.lekt. Eirin Margrete Theodorsen
prof. Terje Øiesvold
f.aman. Angel Salvador Moldes-Anaya
uni.lekt. Herman Tvete
4.8 Case gruppe 1 f.aman. Terje Arvid Kåre Simonsen
prof. Anne Høye
f.aman. Ole Kristian Grønli
f.aman. Kurt Kristiansen
4.8 Case gruppe 7 uni.lekt. Herman Tvete
4.9 Forelesninger prof. Lars Marius Giske Ytrebø
prof. Trond Flægstad
prof. Ragnar Martin Joakimsen
uni.lekt. Lars-Jøran Andersson
øvinglær. Olaf Jacobsen
f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Kristian Bartnes
uni.lekt. Torgrim Fuhr
prof. Torkjel Tveita
prof. Gunnar Skov Simonsen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
prof. Georg Bersvein Sager
prof. Mads Fredrik Gilbert
uni.lekt. Erling Bjordal
f.aman. Ole Magnus Filseth
prof. Claus Andreas Klingenberg
uni.lekt. Anniken Haavind
f.aman. Kay Müller
f.aman. Trond Dehli
stip. Torvind Olav Næsheim
prof. Gunnvald Kvarstein
4.9 Case gruppe 1 Jan Harald Nilsen
f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
f.aman. Ole Magnus Filseth
stip. Torvind Olav Næsheim
4.9 PKU gruppe A uni.lekt. Lars-Jøran Andersson
f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
4.9 PKU gruppe B f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
4.9 PKU gruppe E f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
4.9 PKU gruppe F Jan Harald Nilsen
f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
4.9 PKU gruppe G f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
4.9 PKU gruppe I uni.lekt. Lars-Jøran Andersson
f.aman. Knut Endre Fredriksen
stip. Torvind Olav Næsheim
4.9 PKU gruppe K f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
4.9 PKU gruppe N uni.lekt. Lars-Jøran Andersson
4.9 PKU gruppe O uni.lekt. Lars-Jøran Andersson
f.aman. Knut Endre Fredriksen
4.9 Ferdighetsdag FELLES f.aman. Knut Endre Fredriksen
uni.lekt. Pål Christian Jansen Morberg
prof. Mads Fredrik Gilbert
Forelesninger f.aman. Trond Iversen
Anita Røreng
uni.lekt. Gerd Sissel Andorsen
prof. Hebe Desiree Kvernmo
f.aman. Unni Ringberg
prof. Peder Andreas Halvorsen
f.aman. Åge Wifstad
prof. Gro Karine Rosvold Berntsen
prof. Arne Johan Norheim
uni.lekt. Christin Ørbeck Sørheim
uni.lekt. Katrine Wennevold
f.aman. Nils Fleten
f.aman. May Lill Johansen
uni.lekt. Camilla Lundberg
f.aman. Ivar Johannes Aaraas
f.aman. Ann Kristin Hansen
prof. Hasse Melbye
f.aman. Elena Egorina
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Emilio Besada
stip. Martin Bruusgaard Harbitz
f.aman. Johanna Laue
Case prof. Peder Andreas Halvorsen
f.aman. Nils Fleten
forsker Kristine Andreassen
forsker Juan Carlos Aviles Solis
stip. Resha Al-Azzawi
PKU uni.lekt. Camilla Lundberg
uni.lekt. Marja Liisa Somby
uni.lekt. Erle Svebakk Giske
Muskel-skjelett f.aman. Trond Iversen
uni.lekt. Camilla Lundberg
uni.lekt. Helle Friis Bjørke
forsker Kristine Andreassen
Grupper prof. Peder Andreas Halvorsen
f.aman. Nils Fleten
uni.lekt. Erle Svebakk Giske
uni.lekt. Helle Friis Bjørke
forsker Kristine Andreassen
stip. Resha Al-Azzawi
PROFKOM forelesninger f.aman. Unni Ringberg
f.aman. Åge Wifstad
f.aman. Kari Milch Agledahl
PROFKOM basisgrupper prof. Lars Marius Giske Ytrebø
f.aman. Martin Sørensen
prof. Tore Sørlie
prof. Ragnar Hotvedt
f.aman. Morten Skandfer
uni.lekt. Marit Seip
stip. Hege Kileng
prof. Vinjar Magne Fønnebø
prof. Hebe Desiree Kvernmo
f.aman. Bjørn Kåre Straume
f.aman. Hallvard Lilleng
f.aman. Unni Ringberg
f.aman. Gro Østli Eilertsen
uni.lekt. Dagfinn Moseng
prof. Gro Karine Rosvold Berntsen
prof. Anne Sameline Grimsgaard
prof. Øivind Irtun
uni.lekt. Katrine Wennevold
f.aman. Nils Fleten
prof. Knut Tore Lappegård
prof. Georg Høyer
f.aman. Einar Bugge
stip. Terje Bektesevic Holmlund
prof. Claus Andreas Klingenberg
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Øyvind Magne Bremnes
uni.lekt. Helle Friis Bjørke
prof. II Carl Edvard Rudebeck
VITKOM forelesninger prof. II Brynjar Fure
prof. Finn Egil Skjeldestad
VITKOM grupper prof. Finn Egil Skjeldestad
Diverse prof. Lars Marius Giske Ytrebø
f.aman. Petter Fosse Gjessing
f.aman. May Lill Johansen
uni.lekt. Herman Tvete