Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

NOR-2981 Bacheloroppgave i nordisk litteratur/kultur (lektorutdanning trinn 8 -13) - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Bachelorgradsoppgaven er obligatorisk for studenter på lektorutdanning trinn 8-13 med studieretning nordisk, men studentene kan velge mellom oppgave i litteratur/kultur (denne emnebeskrivelsen) eller språk (se egen emnebeskrivelse).

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Bachelorgradsoppgaven skal gi studentene mulighet til å fordype seg i et avgrenset tema innenfor studieretningsfaget og forberede for mastergradsoppgaven ved å gi øvelse i akademisk skriving.

Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer innenfor litteratur-/kulturdelen av faget. Tema kan velges i tilknytning til undervisningen i et 2000-emne som går i samme semester, eller med utgangspunkt i et tidligere 1000-emne.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning/veiledning knyttet til bachelorgradsoppgaver i nordisk blir gitt på norsk eller annet skandinavisk språk.

Bachelorgradsoppgaver i nordisk skal skrives på den målformen - bokmål eller nynorsk - som ikke vil bli brukt i mastergradsoppgaven.


Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

Oppgaven skal være på ca. 15 sider (én side tilsvarer 2300 tegn uten mellomrom, halvannen linjeavstand, skriftstørrelse 12) og skrives under veiledning om et selvvalgt tema godkjent av faglærer.

Det skal framgå av innholdet i semesteroppgaven at pensumet i emnet er benyttet under arbeidet med oppgaven.

Etter avtale med faglærer kan oppgaven skrives av to eller tre studenter i fellesskap. Omfanget av oppgaven må da økes med henholdsvis 50 og 100 %. Studenter som skriver oppgave sammen, får samme karakter.

Bestått bachelorgradsoppgave er en forutsetning for å kunne begynne på mastergradsdelen av studiet.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk Bestått/ikkebestått: Eksamen vurderes med "Bestått / "Ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Ved kontinuasjonseksamen leverer en inn samme oppgave i revidert form. I samband med revisjonen har studenten krav på veiledning én gang.


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 15.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Til semesteroppgaven skal det knyttes et pensum som i arbeidsomfang tilsvarer lesing av ca. 500 sider teoristoff. Pensumet skal settes opp av studenten innen fastsatt frist og godkjennes av faglærer. Om pensumet består av konsentrert stoff som lyrikk og lignende, kan sidetallet reduseres, mens det må økes om det inngår skjønnlitteratur som romaner og lignende.
Undervisning Vår 2018
Seminar prof. Lisbeth Pettersen Wærp
Bacheloroppgave Innlevering av bacheloroppgaven i Wiseflow 15. mai