Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

NOR-1010 Norrønt og språkhistorie - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk på studieretning nordisk i lektorutdanningen trinn 8-13, i bachelorgradsprogrammet i språk og litteratur og i årsstudium i nordisk.

Studiepoengreduksjon

NORDGFS Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp

Innhold

Som grunnlag for å forstå språkutviklinga fram til moderne norsk skal en sette seg inn i hovedtrekkene i den norrøne grammatikken, dvs. sentrale sider ved lydsystemet, bøyinga av de viktigste ordklassene og grunnleggende syntaktiske særtrekk. Gjennom studiet av språkutviklinga skal en sette seg inn i hvordan det fonologiske og morfologiske systemet har endret seg fra norrøn tid og fram til moderne talemål først og fremst i norsk, men også i andre nordiske språk, og en skal dessuten sette seg inn i de viktigeste syntaktiske forskjellene mellom norrønt og moderne mål. I tillegg skal en skaffe seg kunnskap om hovedtrekkene i utviklinga av skriftspråket fram til i dag.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemne lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap:

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk

Eksamensspråk: norsk. Målform: bokmål eller nynorsk.


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar, og det kreves aktiv deltakelse fra studentene. I forbindelse med undervisningen vil det jevnlig bli gitt øvingsoppgaver. Antall timer: ca. 52. 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent av faglærer innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskravene skal skrives på nynorsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakterer:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 03.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Primærlitteratur:

Tekstpensum:
Gylfaginning, kap. 49 (ca. 2,5 s.) henta fra Odd Einar Haugen: Norrøne tekster i utval. Oslo: ad Notam Gyldendal 1994.

Teoripensum:
Arne Torp & Lars S. Vikør: Hovuddrag i norsk språkhistorie. 4. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk 2014 (ca. 380 s.).

Odd Einar Haugen: Norrøn grammatikk i hovuddrag, unntatt §§ 22.1 (3)-(6), 22.1 (9)-(10), 22.2 (13)-(16), 23 (19)-(20), 26.3, 27.2, 31.2-4, 35.3-4, 37.2-3, 40.2-3, 45-50, 52.4-5, 55-58, 62-65, 67.3, 68, 77.2-3, 78.2-3, 80.2, 82, 84.2-3, 85.2-4, 86.2, 87.2, 88.2-3, 89.2, 89.4-5, 93, 95, 117-119, 138.5, 139, 147-148, 155. Oslo: Novus 2015 (ca. 125 s.).

Sekundærlitteratur:

Leiv Heggstad, Finn Hødnebø & Erik Simensen: Norrøn ordbok. Oslo: Samlaget 2008.