Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

PFF-3000 Profesjonsfag år 4 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av pedagogikk og fagdidaktikk.

Undervisningen legger særlig vekt på å kvalifisere studentene til å ivareta et lokalt, regionalt og globalt perspektiv i undervisning og læring og å bruke lokalsamfunnet som læringsarena i det enkelte fag. Undervisningen vil også legge vekt på dagens kulturelle mangfold og hvordan dette kan imøtekommes i skolen. Samiske elevers rett til opplæring og deres særlige forutsetninger vil bli vektlagt. Kulturelt mangfold inngår i et helhetsperspektiv på variert og tilpassa opplæring som også inkluderer elevens individuelle læreforutsetninger.

Lærerne trenger endrings- og utviklingskompetanse når de skal fornye den pedagogiske virksomheten og derfor vil aksjonslæring/aksjonsforskning som strategi vil bli vektlagt. Det vil bli gitt innføring i sentrale metoder med særlig vekt på logg, observasjon og intervju. Viktig her vil også være de muligheter for utvikling som finnes innafor de ulike skolefagene.

Det vil bli lagt vekt på kunnskap om skolen som institusjon og organisasjon og hvordan den kan utvikles.

Sammenhengen mellom skolens overordnete mandat og dens organisatoriske utforminger er et viktig tema. Vi vil legge særlig vekt på den kulturelle siden av skolen som organisasjon og på lærersamarbeid innafor og på tvers av fagene.

Praksis: Se egen emnebeskrivelse for praksis PFF-3001


Opptakskrav

PFF-2000 og PFF-2001, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Kandidaten har

Ferdigheter

Kandidaten kan

Kompetanse

Kandidaten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, ekskursjoner, individuelle studier, læring i grupper og undervisnings- og læringsformer ved hjelp av digitale verktøy.

Undervisningsomfanget er på om lag 120 timer.  I noen av temaene vil det bli undervisning der pedagogikk og fagdidaktikk integreres.

Emnet evalueres gjennomgående etter hver teoriperiode. I tillegg kommer en sammenfattende vurdering av emnet som del av den helhetlige studieevalueringen, basert på gruppedrøftinger og skriftlige oppsummeringer.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

For å få gå opp til eksamen, må praksis være bestått

Eksamen består av en skriftlig og en muntlig del:

Ved bedømmelse av eksamen benyttes karakterskala A-F. Muntlig og skriftlig eksamen vurderes samlet.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Tekstene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.


Dato for eksamen

Semesteroppgave utlevering 10.05.2018 innlevering 24.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PFF-5054 Pedagogikk og fagdidaktikk 4. år lektorutdanning 8.-13. trinn 30 stp

Pensum

Pensum vil foreligge fra 1. desember.
Undervisning Vår 2018
Pedagogikk uni.lekt. Hans-Georg Køller
uni.lekt. Willy Gjerde
f.aman. Astrid Unhjem
uni.lekt. Tove Beate Jensen
f.aman. Torbjørn Lund
prof. Astrid Strandbu
dosent Eli Moksnes Furu
prof. Bengt Ove Andreassen
f.aman. Rolf Inge Larsen
uni.lekt. Hella Veierud Busch
Norskdidaktikk uni.lekt. Hella Veierud Busch
Religionsdidaktikk prof. Bengt Ove Andreassen
Naturfagsdidaktikk 1 uni.lekt. Hans-Georg Køller
Naturfagsdidaktikk 2 uni.lekt. Hans-Georg Køller
Samfunnfagsdidaktikk uni.lekt. Willy Gjerde
Matematikkdidaktikk prof. Anne Birgitte Fyhn
Fremmedspråksdidaktikk uni.lekt. Tove Beate Jensen
Historiedidaktikk f.aman. Rolf Inge Larsen
Engelskdidaktikk uni.lekt. Kristin Isaksen
f.aman. Minjeong Son
Basisgruppe 1 dosent Eli Moksnes Furu
Basisgruppe 2 uni.lekt. Willy Gjerde
Basisgruppe 3 f.aman. Rolf Inge Larsen
Basisgruppe 4 uni.lekt. Hans-Georg Køller
Basisgruppe 5 uni.lekt. Tove Beate Jensen
Basisgruppe 6 uni.lekt. Hella Veierud Busch
Basisgruppe 7 prof. Bengt Ove Andreassen
Eksamen Eksamensinnlevering 23. mai. Muntlig eksamen 15., 18. og19. juni