Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2017

ITE1913 Digital signalbehandling og datanett - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Teoretisk emne.

Emnet kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.


Innhold

Datanett

DSP


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniører

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende matematikk (IGR1600, IGR1601) og ITE1845 Kommunikasjonsteknikk

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene kan:

Ferdigheter:

Studentene kan:

Kompetanse:

Studentene forstår strukturen av datanettverk, faktorene som begrenser kapasiteten til et gitt overføringsmedium, teknikkene som brukes for å garantere at informasjon blir korrekt levert til mottaker, og teknikker for å beholde dataintegritet. Studentene kan anvende kunnskaper fra emnet for å designe deres eget datanett som tilfredsstiller deres egne krav.

Studentene forstår prosessen for å generere digitale/diskrete-tids signaler (en sekvens av bits) fra analoge/kontinuerlige-tids signaler. Studentene forstår problemer som kan oppstå i de forskjellige stegene av denne prosessen, slik som aliasing på grunn av periodisk sampling og klipping ved kvantisering, og kjenner teknikker for å løse disse problemene. Studentene kan analysere og bearbeide signaler i både tids og frekvens domene ved bruk av forskjellige egenskaper og generelle metoder (fouriertransform).


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, prosjekt.

Eksamen

Arbeidskrav

Datanett-del:

Studentene må levere obligatoriske oppgaver (antall oppgaver oppgis ved studiestart).

Eksamen og vurdering

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis separate delkarakterer for deleksamenene, prosjekt og innleveringer underveis. Til slutt vil det gis en samlet karakter.

Vektingen av deleksamenene, prosjekt og innleveringer:

Datanett-del:

DSP-del:

Begge delemner må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Kontinasjons­eksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skriftlige eksamener i dette emnet. Dersom prosjektoppgave og innleveringer er bestått så er det tilstrekkelig å ta ny eksamen kun i det delemnet man strøk i. Det gis ikke kontinuasjonsadgang på prosjektet og innleveringene i emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen dsp 08.12.2017;Skriftlig eksamen datanett 13.12.2017;Innleveringer innlevering_ 13.11.2017;Prosjektoppgave innlevering_ 20.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Studenter skal informeres om tekstbok, andre materialer og verktøy ved studiestart.
Undervisning Høst 2017
Forelesning uni.lekt. Martin Johansen