Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

KVE-2110 Prosjektarbeid i kvensk kultur - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Studenten skal velge, og presentere et objekt innen kvensk kultur. Objektet kan være et kvensk miljø, muntlig tradisjon, bildemateriale, etnografisk materiale (f.eks. ett redskap, verktøy, hus el.), eller musikk. Objektet skal presenteres i form av en skriftlig oppgave, eventuelt komplimentert med fotografier og/eller lydband. Studenten skal begrunne sitt valg, relatere det valgte kulturobjektet til kvensk kultur generelt og drøfte dets innhold og betydning.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.


Obligatorisk forkunnskapskrav

KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur, KVE-1120 Fordypning i kvensk kultur og litteratur

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisning og veiledning gis via Fronter og via e- post. Undervisningen skal hjelpe studenten til å velge objekt for sitt feltarbeid og veilede studenten til arbeidsmetoder innen det valgte området. Prosjektarbeidet begynner ved semesterstart.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Eksamensspråk: Norsk/kvensk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 11.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

KVE-6130 Prosjektarbeid i kvensk kultur 10 stp

Pensum

Publiseres i desember.
Undervisning Vår 2018
Nettbasert undervisning via Fronter. Oppstart 9. januar.
Hjemmeeksamen Innlevering av semesteroppgave