Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

SPA-2011 Fordypning i spansk grammatikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men kan også være del av en grad dersom studenten er tatt opp til et studieprogram. Emnet er obligatorisk for de som skal ta fordypning i spansk i Bachelorgradsprogrammet språk og litteratur, Bachelorgradsprogrammet i språk og økonomi og Lektorutdanningen trinn 8 -13.  

Innhold

Emnet legger vekt på spansk syntaks og alle syntaktiske enheter og funksjoner. Dertil gir det studentene kunnskap som er nødvendig for å forstå og utvikle en morfologisk eller en fonologisk analyse av de viktigste fenomenene i spansk. Emnet gir en fordypning i temaene som er nyttige for de som vil bli spansklærere, forskere i spansk språk eller som vil utdype og utvide kunnskapen sin om bruk av de spanske grammatiske konstruksjonene. Blant annet er disse temaene bruken av artikler, plassering av adjektiv, bruken av infinitte og finitte verbalformer, ordstilling og dens tilknytting med den informative strukturen av tekster. En stor del av emnet er praktiske øvelser.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Obligatoriske forkunnkaper i spansk: SPA-1011 eller tilsvarende.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Obligatorisk forkunnskapskrav

SPA-1011 Spansk grammatikk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk. Eksamensspråk er spansk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger og øvelser knyttet til forelesningene. Studentene må jobbe aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med oppgaver som gjennomgås i timene. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningsspråk er spansk. Se timeplan for mer detaljert informasjon om tidspunkt for undervisning.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

Fristen for innlevering av den skriftlige oppgaven annonseres på Fronter. Arbeidskrav evalueres av faglærer med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen. Eksamensspråk er spansk.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 02.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SPA-2250 Nettbasert fordypning i spansk grammatikk og litteratur 7.5 stp

Pensum

Kompendium og materiell som publiseres i Canvas.

Undervisning Vår 2018
Undervisning Første forelesning: se timeplanen på nett

prof. Antonio Fabregas