Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

FIN-2020 Praktiske skriveferdigheter og tekstkunnskaper - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelorgraden i språk og litteratur - studieretning finsk og kan tas som enkeltemne.

Innhold

Studenter leser tekster som representerer ulike sjangre skrevet på finsk. Tekster representerer både saksprosatekster og skjønnlitterære tekster. Studenter skriver egne tekster på finsk, og oversetter tekster fra norsk til finsk. Målsetningen er også at studenter lærer å kjenne rettskrivningsregler i finsk. Emnet bidrar til forbedring av studentenes skriftlige ferdigheter i finsk, utvider kjennskap til og bruk av mer avanserte språklige strukturer og ordforråd. bearbeide sine tekster og ta i bruk sine kreative evner.

Søknadsfrist

 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-1020 Praktisk finsk 2 eller tilsvarende ferdigheter i finsk.

Søknadskoden er: 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er finsk.

Undervisning

Det vil bli arrangert minst to samlinger i løpet av semesteret. Undervisningen vil være forelesninger, diskusjoner og øvelser. Studentene arbeider med lese- og skrive- og oversettelsesoppgaver under og mellom samlinger. Studenter får veiledning til oppgaver på nettet (Fronter). Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby samlinger, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 04.05.2018 innlevering 14.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Kielijelppi:

http://blogs.helsinki.fi/kielijelppi/

 

Kirjoittajan ABC-kortti:

http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/

 

Saunela, Marja-Liisa (2013): Samalla kartalla. Keskitason tekstiharjoituksia maahanmuuttajille. Art House.

 

Saunela, Marja Liisa (2013): Harjoitus tekee mestarin 4. Lisäharjoituksia yleiseen kielitutkintoon valmistautumista varten. Art House.

 

Henna-Maiju Askim: Suomi-norja-suomi sanakirja. Finsk-norsk-finsk ordbok. Nordilex 2008.

Undervisning Vår 2018
Første forelesning: se timeplan
Undervisning Se timeplanen på nett

prof. Leena Mirjam Niiranen
Arbeidskrav Frist for arbeidskrave: 9. februar, 9. mars og 6. april.

Hjemmeeksamen Oppgave- utlevering: 4. mai. Innlevering 14. mai innen kl. 14:00 i WISEflow.