Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

FIN-2025 Variasjon i finsk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelorprogrammet i språk og litteratur - studieretning finsk og kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av teori om regionale dialekter og sosial variasjon i finsk og analyser av tekster som representerer ulike varieteter av finsk talespråk. De gamle regionale dialektene, variasjon i moderne talespråk og endringstendenser i løpet av siste tiår vil bli studert i hovedtrekk.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-1020 Praktisk finsk 2 og FIN-1025 Finsk grammatikk 2

Søknadskoden er: 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er finsk med norsk som hjelpespråk. Studenten kan svare i skriftlig eksamen på et skandinavisk språk eller på finsk.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med obligatoriske oppgaver. Undervisningen tilbys annet hvert vårsemester (2018, 2020 osv.). Arbeidsmetoder er forelesninger, tekstanalyser, lytteøvelser og analyser av dialektopptak.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskravet vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 23.04.2018 innlevering 27.04.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Erkki Lyytikäinen, Jorma Rekunen & Jaakko Yli-Paavola 2013: Suomen murrekirja. (Gaudeamus), deler oppgitt av faglærer

Lehikoinen, Laila 1994: Suomea ennen ja nyt: Suomen kielen kehitys ja vaihtelu (Finn Lectura), deler oppgitt av faglærer

Paunonen, Heikki 1991. Till en ny indelning av de finska dialekterna. Fenno-Ugrica Suecana 10, 75-95. Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Stockholms Universitet.

Undervisning Vår 2018
Første samling: se timeplanen på nett
Samlinger 1. samling 18.-19. januar, 2. samling 15.-16. februar, 3. samling 15.-16. mars og 4. samling 12. - 13. april.

uni.lekt. Mikhail Voronov
Arbeidskrav Frist for arbeidskrav: 19.-23. februar og 19. - 23. mars.

Hjemmeeksamen Oppgave- utlevering: 23. april. Innlevering 27. april innen kl. 14:00 i WISEflow.