Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

RUS-2110 Galskap i russisk litteratur - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk på bachelorgradsnivå. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Det arbeides med et utvalg sentrale russiske skjønnlitterære tekster med galskap som tema. tekstene sammenlignes og relateres til deres litteraturhistoriske og tematiske kontekst. Verkene vurderes også i relasjon til teater- film- og TV- adapsjoner. Det arbeides også med praktisk tekstarbeid, språkforståelese, uttale og grammatikk, såvel som med språklig estetikk. Pensumlitteraturen leses hovedsaklig på russisk, men deler av større verk kan leses i oversettelse. Sekundærlitteraturen består av engelskspråklige verker.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Anbefalte forkunnskaper er RUS-1025 eller tilsvarende.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

Ferdigheter

Sutdentene kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Engelsk russisk og norsk.

Eksamensspråk: Norsk.


Undervisning

Undervisningsform: forelesning og veiledning.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 14.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

HIF-2110 Galskap i oversatt russisk litteratur 10 stp

Pensum

Pensum legges ut 1. desember.
Undervisning Vår 2018
Første forelesning:
Forelesning f.aman. Yngvar Bordewich Steinholt
stip. Åsne Øysteinsdotter Høgetveit
stip. Arve Hansen
Semesteroppgave Semesteroppgave: Innlevering 14. mai 2018