Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2017

SAM-3115 Samisk teksttolkningshistorie og urfolkskritikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i litteratur med studieretning samisk og kan tas som enkeltemne så fremt studenten fyller opptakskravene til mastergradsstudier i samisk.

Innhold

Studentene skal få et innblikk i den samiske tekstforskningens fremvekst gjennom historiske, vitenskapsteoretiske og metodiske perspektiv, og kunne relatere den til nyere urfolkskritikk (indigenous methodology), samt få kunnskap om akademias posisjon i forhold til urfolksforskningen.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (80 stp) i samisk som morsmål hvorav 60 stp må være på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse emnene.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått eksamen har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Undervisninga er organisert rundt forelesninger, gruppearbeid og seminarer, hvor studentene har framlegg og diskusjoner konsentrert rundt pensumtekstene. Alle emner har midtveis evaluering hver gang de tilbys.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 13.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

pensumliste høsten 2017.
Undervisning Høst 2017
Første forelesning: se timeplanen
Forelesning Samlinger i uke 36, 40 og 44.

f.aman. Lill Tove Fredriksen