Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2017

MBI-3102 Immunhematologi og transfusjonsmedisin - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet passer også godt som et enkeltemne i spesialistgodkjenning av bioingeniører.

Innhold

Viktige blodtypesystemer, antigen og antistoffer av klinisk og praktisk betydning. Ulike analysemetoder og teknikker for utredning. Aferese teknikker for stamceller, plasma, trombocytter. Stamcelletransplantasjon. Trombocyttfunksjonstest, Tromboelastografi (TEF) Trombocyttimmunologi. Etikk. Kvalitetssikring i transfusjonstjenesten.

Søknadsfrist

1. juni.

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i bioingeniørfag.

Emnet er plassbegrenset til 20 studenter. Deretter rangeres enkeltemnesøkere etter § 15 i Forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Tromsø.

Søk via Lokalt opptak. Søknadskode er 9371.


Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er lagt opp som et nettbasert emne, med en obligatorisk samling i Tromsø i begynnelsen av emnet. Deretter vil undervisningen foregå på Fronter med forelesninger og arbeidskrav som leveres til veiledning/godkjenning.

Eksamen

Arbeidskrav: Det er to arbeidskrav som begge må være godkjent før oppmelding til eksamen.

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen som bedømmes med bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått. Hjemmeeksamen består av et skriftlig arbeid, og skriftlig besvarelse på spørsmål fra hele pensum. Leveres elektronisk.

Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering_ 11.12.2017 utlevering_ 04.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensum vil annonseres ved emnestart.
Undervisning Høst 2017