Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2017

FIN-1025 Finsk grammatikk II - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning finsk i bachelorprogrammet i språk og litteratur men kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets faglig innhold er grunnleggende setning- og avledningslære i finsk standardspråk. Emnet består av teori om strukturer, analyser av tekster og ordformer, og øvinger hvor man trener på å bruke varierende strukturer.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Finsk grammatikk 1 eller tilsvarende ferdigheter.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er finsk med norsk som hjelpespråk. Studenten kan svare på eksamen på et skandinavisk språk eller på finsk.

Undervisning

Undervisningen er nettbasert og forelesninger vil være mulig å følge via lyd/bilde-overføring. De arbeidsmåtene som vil bli benyttet er forelesninger, muntlige og skriftlige øvelser og tekstanalyse. Emnet tilbys annet hvert høstsemester.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave innlevering_ 11.12.2017 utlevering_ 04.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Lepäsmaa, Anna-Liisa, Lieko, Anneli & Silverberg, Leena: Miten sanoja johdetaan. Finn Lectura.

White, Leila: Suomen kielioppia ulkomaalaisille, s. 238 - 311. Finn Lectura.

Saunela, Marja-Liisa: Harjoitus tekee mestarin 1, 2, og 3. Art House

Henna-Maiju Askim: Suomi-norja-suomi sanakirja. Finsk-norsk-finsk ordbok. Nordilex 2008.

Undervisning Høst 2017
Første forelesning: se timeplan
Forelesning Se timeplanen

prof. Leena Mirjam Niiranen
Arbeidskrav Frister: 29. september, 23. oktober og 10. november.

Hjemmeeksamen Oppgave utlevering: 4. desember. Innlevering 11. desember. Utlevering av oppgavesett og innlevering av besvarelse skjer via det digitale verktøyet wiseflow.