Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2017

RUS-1210 Eldre russisk historie til 1861 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for studieretning russisk.

Innhold

Emnet gir en oversikt over russisk historie fra 800-tallet og frem til opphevelsen av livegenskapet i 1861. Den politiske historien og utviklingen av den russiske staten står sentralt, og ses i sammenheng med sosiale og kulturelle forhold. Hovedlinjene blir belyst i et komparativt perspektiv, der ulike historiefaglige teorier og hypoteser omkring sentrale begivenheter presenteres og vurderes.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

 

Det kreves ingen forkunnskaper utover generell studiekompetanse, men det vil være en fordel å ha noe kjennskap til russisk og en viss oversikt over generell europeisk historie.


Hva lærer du

Etter bestått studie har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

Ferdigheter

Studentene kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Hoveddelen av pensum er på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger der studentene oppfordres til å bidra til diskusjon. I undervisningsopplegget er det inkludert oppgaveskriving med obligatorisk individuell veiledning og fortløpende evaluering.

Pensumlitteraturen leses på norsk og engelsk og eventuelt andre språk der dette er naturlig. Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomførte og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Kontinuasjonseksamen gis i form av en tre ukers skriftlig hjemmeoppgave med samme krav til lengde og utforming som semesteroppgaven. Det tilbys ikke veiledning til kontinuasjonseksamen.


Pensum

Primærpensum:

Moss, Walther 2004: "A History of Russia Vol 1" s 1-440

Opeide, Gunnar 2009. "Russisk historie fra Rjurik til Gorbatsjov" s 1-108

 

Sekundærpensum:

Egeberg, Erik 1997: "Russisk tro og tanke" 1-42, 124-176