Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2017

BIOIN-104 Molekylærbiologi - 14 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over et semester (høstsemester), og  avsluttes med eksamen i før jul.

Innhold

Nukleinsyrer (struktur og funksjon), genetisk arv, genteknologiens innhold, rekombinant DNA-teknologi, mutasjoner og polymorfisme, polymerase kjedereaksjon, sekvensering av nukleinsyrer, gentesting, kloning, stamceller, genterapi, funksjonell genomikk, proteomikk, molekylærbiologiske måleprinsipper, elektroforese, etikk i forbindelse med genetiske sykdommer.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, prosjektarbeid, gruppearbeid, seminar, intern og ekstern laboratoriepraksis.

Eksamen

Seks timers skriftlig eksamen som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 18.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensum annonseres på Fronter ved semesterstart.
Undervisning Høst 2017
Første oppmøte: se timeplan.
Forelesning f.aman. Mona Nystad
øvinglær. Monica Oddveig Ingebrigtsen
f.lekt. Maria Sangvik
f.aman. Kirstin Janssen
Første gang: se timeplan.uit.no

Seminar f.aman. Mona Nystad
f.lekt. Maria Sangvik
Lab gruppe A (velg gr A på BIOIN-105 og BIOIN-107) f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
f.lekt. Maria Sangvik
Lab gruppe B (velg gr B på BIOIN-105 og BIOIN-107) f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
f.lekt. Maria Sangvik