Skriv ut Lukk vindu


 

Teologi - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i teologi
Opptakskrav:Bachelorgrad i teologi
Søknadsfrist:15. april/1. november
Søknadskode:5066

Beskrivelse av studiet

Studiet består av masteroppgave og emner i Det gamle testamente, Det nye testamente, kristendomshistorie, systematisk teologi og religionsvitenskapelig teori og metode. Masteroppgaven vil normalt knyttes til ett av disse emnene og utgjør 30-45 sider. Se punktet oppbygging av studiet.

For studenter som tar sikte på prestetjeneste anbefaler UiT å ta 30 studiepoeng av den praktisk-teologiske udannelsen ved VID Kirkelig utdanningssenter nord eller tilsvarende utdanningsinstitusjon, etter at minst 60 studiepoeng er avlagt på bachelor-nivå. De siste 30 studiepoengene innenfor den praktisk-kirkelige utdannelsen, som kreves for prestetjeneste, tas etter at minst 60 studiepoeng er avlagt på masterstudiet. Det er også mulig å ta hele den praktisk-teologiske komponenten etter fullført mastergrad.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Emnet går uregelmessig
Emnet går uregelmessig
2. sem (vår)
REL-3006 Det nye testamente
Emnet går uregelmessig
Emnet går uregelmessig
3. sem (høst)
REL-3018 Sekularisme og sekularisering
REL-3010 Systematisk teologi II: Mennesket, synd og tilgivelse
Emnet går uregelemssig
4. sem (vår)

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten


Ferdigheter
Kandidaten


Generell kompetanse
Kandidaten


Undervisning og eksamen

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller gitt tekst og muntlig eksamen.
Noen emner har obligatorisk arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra A-E, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men engelsk kan forekomme i enkelte emner. Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjennig ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Etter avtale vil det være mulig å få innpasset ett semester utenlandsopphold. Blant UiTs mange utvekslingsavtaler har teologi egne avtaler med disse:

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Søknadsfrister:
1. februar (høstsemester)
1. september (vårsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Master i teologi kombinert med praktikum (60 studiepoeng) ved VID Kirkelig utdanningssenter nord kvalifiserer for prestetjeneste i Den norske kirke, og åpner for andre kirkelige stillinger, som f.eks. menighetspedagog.

Studenter som velger yrker etter fullført mastergrad kan finne jobber innen kirke og skole, men også innen formidling, kultursektor og organisasjonsarbeid, samt offentlig og privat forvaltning.

Videre studier

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke om opptak til ph.d.-utdanning.

For å bli tatt opp ved UiT, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), stilles det krav om et karaktersnitt på B (eller tilsvarende) på mastergraden.