Skriv ut Lukk vindu


 

Teologi - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i teologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 480

Beskrivelse av studiet

Studiet gir deg innføring i kristendommen, dens opphav, historiske utvikling, og dens betydning i dag. Studiet legger vekt på bibelfag, kristendomshistorie og systematikk (troslære og etikk). Det inkluderer også samisk religionshistorie, samt lokale kristne retninger, som f.eks. læstadianismen. Det særegne med teologi ved UiT er at studiet både inkluderer teologiske og religionsvitenskapelige elementer.

For å bli prest må du ha mastergrad i teologi og i tillegg praktisk-kirkelig utdanning (60 studiepoeng) som du kan ta ved VID Kirkelig utdanningssenter nord. Praktisk-kirkelig utdanning kan du ta på deltid, parallelt med teologistudiet eller etter fullført mastergrad.

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
Emnet går uregelmessig
Emnet går uregelmessig
4. sem (vår)
Utveksling eller valgfritt emne
Utveksling eller valgfritt emne
Utveksling eller valgfritt emne
5. sem (høst)
REL-1009 Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk
Emnet går uregelmessig
REL-1011 Hellenistisk gresk
Emnet går uregelmessig
6. sem (vår)

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten


Ferdigheter
Kandidaten


Generell kompetanse
Kandidaten


Undervisning og eksamen

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatorisk arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men engelsk kan forekomme i enkelte emner. Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig i mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Studiet i teologi legger til rette for utenlandsopphold i 4. semester (vår). Et annet semester kan også være mulig, men du bes da å kontakte instituttet for nærmere avtale.

Teologi har egne utvekslingsavtaler, og det anbefales at studentene bruker disse:

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Søknadsfrister:
1. september (vårsemester)
1. februar (høstsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Studiet gir deg et fundament til å kunne velge mange spennende retninger. I kombinasjon med praktisk-kirkelig utdannelse ved VID Kirkelig utdanningssenter nord (60 studiepoeng), åpner det seg muligheter for flere kirkelige stillinger.

Mange av dem som velger yrke etter bachelorgrad, uten videre utdanning, finner spennende jobber innenfor formidling, offentlig og privat forvaltning, kultursektoren, organisasjonsarbeid og steder hvor forståelse av læring og religion og/eller kultur er et tema. Hvorvidt du skal kunne finne de spennende jobbene avhenger i stor grad av hvor aktiv du selv er - allerede underveis i studiene.

Videre studier

Med en bachelor i teologi kan du søke opptak til mastergrad i teologi. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C (2,5) eller bedre på alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. I tillegg må søker ha språkfagene gresk og hebraisk. For mer informasjon se opptakskrav på mastergradsprogrammet.

Kombinert med praktisk-kirkelig utdannelse kvalifiserer dette for prestetjeneste i Den norske kirke.