Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2017

LRU-1300 Engelsk 5.-10. trinn: tekst og didaktikk - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et fagvalg i integrert mastergradsprogram - lærerutdanning 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er organisert i to deler:

Barne- og ungdomslitteratur

Denne delen tar utgangspunkt i et bredt utvalg av klassiske og moderne tekster fra den engelskspråklige verden. I tillegg til et historisk blikk på barnelitteraturen vil en rekke teksttyper og sjangre som blant annet dikt, ungdomsromaner, eventyr, muntlige fortellinger og fantasylitteratur gjennomgås. Populærkulturelle uttrykk som dataspill, tegneserier og (animasjons) film vil også bli berørt og knyttet opp til analytiske og teoretiske tilnærminger til tekst i utvidet forstand.

 

Tekstdidaktikk

Fagdidaktikken er knyttet opp mot del 1 og tekstene derfra vil her være gjenstand for videre tolkning, refleksjon og anvendelse i en didaktisk sammenheng. Tema som berøres vil være bl.a. bruk av skjønnlitterære tekster i klasserommet, vurdering av ulike teksttyper (inkludert sammensatte tekster og digitale fortellinger), bruk av film, bruk av autentisk materiale, språklig variasjon i litteraturen, med mer.

 

I løpet av 2. studieår skal studentene delta i et tverrfaglig temaarbeid om betydningen av grunnleggende ferdigheter for barn og unges læring. Samtlige fag skal bidra som likeverdige partnere.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

 

Ferdigheter

Studenten skal:

 

Kompetanse

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er engelsk.

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. I tillegg til forelesninger og seminarer vil det legges vekt på at studentene får erfaring med arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, så som lek, drama, musikk og andre kreative og estetiske uttrykk. Gjennom studiet legges det opp til at både faglig kunnskap, språkferdigheter og fagdidaktisk kompetanse utvikles gjennom utprøving i praksis.

Emnet har obligatorisk opphold til Det norske studiesenteret ved Universitetet i York, Storbritannia. UiT gir støtte til reisen, men det gjøres oppmerksom på at studentene må dekke en stor del av utgiftene selv.

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.

Emnet evalueres muntlig eller skriftlig minimum en gang hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan framstille seg for eksamen:

 

De kortere tekstene kan ha ulik utforming (f. eks som foruminnlegg, utkast til hjemmeeksamen, mm.)

 

Eksamen består av:

 

Eksamensspråket er engelsk. Det gis én samlet karakter for emnet. Ved karakteren F/ikke bestått på en av eksamensdelene må kun denne delen tas på nytt.

 

Ved bedømmelse av eksamen benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

 

Kontinuasjonseksamen Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Arbeidene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.


Pensum

Alexie, Sherman: The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. AbeBooks. ISBN: 9781783442010

Browne, Anthony: Gorilla. Walker Books ltd. ISBN: 9781406352337

Collins, Suzanne: The Hunger Games. Scholastic. ISBN: 9781407132082
Dahl, Roald: Matilda. Penguin Books Ltd. ISBN: 9780141365466
Selznick, Brian: Wonderstruck. Scholastic US. ISBN: 9780545027892
Shakespeare, William: Romeo and Juliet. Oxford School/Oxford Univ. Press. ISBN: 9780198321668

Wilson, Jaqueline: The Illustrated Mum. Random House. ISBN: 9780440867814

 

Birketveit, Anna and Gweno Williams (eds.): Literature for the English Classroom. Theory into practice. Bergen: Fagbokforlaget, 2013

Munden, Juliet: Engelsk på mellomtrinnet. A teacher's guide. Gyldendal Akademisk, 2014

 

Text Collection:

Dahl, Roald: "Little Red Riding Hood and the Wolf", "Cinderella"

Harrison, Tony: "Shrapnel"

Hill, Crag: "Dystopian Novels: What Imagined Futures Tell Young Readers about the

Present and the Future"

Leonard, Tom: "A Summer's Day"

Marvell, Andrew: To his Coy Mistress

Opie, Iona and Peter: "Little Red Riding Hood", "Cinderella"
Owen, Wilfred: "Anthem for Doomed Youth", "Dulce et Decorum Est"

Shakespeare, William: "Sonnet 18", "Sonnet 130"

 

Available online:

The Boat (An interactive animated version of one of the stories by Nam Le, adaptation by Mat Huynh, produced by SBS). http://www.sbs.com.au/theboat/

Bettelheim, Bruno (1976): The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales (pp 45-60) http://www.sfu.ca/media-lab/cmns320_06/readings/bettelheim.pdf

Brox, Hilde & Ingrid Jakobsen (2014): Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag. Acta Didactica, vol.8, nr. 2. https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1126/1005

Drew, Ian and Roar R. Pedersen (2010): Readers' Theatre: A different approach to English for
struggling readers. Acta Didactica https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1051/930 Gee, James Paul (2005). Good video games and good learning. Phi Kappa Phi Forum 85 (2): 33-37. http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/2380/mod_resource/content/0/ceit706/week7/PaulGee.pdf
Sundqvist, Pia & Liss K. Sylvén (2014). Language-related computer use: Focus on L2 English Learners in Sweden. ReCALL 26 (1): 3-20. https://www5.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2014/01/sundqvist_sylv_n_2014_language_related_computer_79189.pdf

 

Films:
Romeo and Juliet (Luhrmann, 1996)

Romeo and Juliet (Zeffirelli, 1968)

The Hunger Games (Ross, 2012)

Shrek 2 (Adamson, 2004)

The Illustrated Mum (Ware, 2013)