Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2017

BED-2026 Økonomi og etikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

 Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Den første delen av kurset vil beskjeftige seg med de forskjellige etiske teoriene, både klassiske og moderne, og de til dels betydelige forskjeller som fremtrer, ikke minst i forholdet mellom formålsetikk og resultatetikk. Samt de krav som dette implisitt stiller til de konkrete sakssammenhenger som omsetter forhold i resultater. Nettopp disse krav til soliditet i sakssammenhengene stiller i seg selv betydelige etiske krav til omgangen med både empiri, teori og valg av grunnpremisser. Siste delen av kurset vil på bakgrunn av teoriene se på en serie av reelle problemstillinger av kompleks natur, hvor tragiske valg synes å sette forskjellig sett høytholdte verdier opp mot hverandre. De konkrete problemstillingene vil bli utvalgt både fra privat og offentlig sektor.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen (100 % av karakter). Eksamen arrangeres i Tromsø.

Bokstavkarakter A-E, F er stryk.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt. 


Dato for eksamen

En skriftlig prøve 10.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller kan oppgis og kjøpes ved henvendelse til bokhandelen Akademika i Tromsø / Tromso@akademika.no
Undervisning Vår 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø aman. Geir Finne