Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2016

PED-6106 Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis del 1 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Avdeling vernepleie

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på videreutdanningen i spesialpedagogikk.

Innhold

Sentrale tema:


Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. Det stilles krav om minimum 3-årig relevant høyere utdanning.Søknad registreres i lokal søknadsweb.
I Søknadsweb velges kategori Videreutdanninger. Deretter kategori Lærerutdanning og pedagogikk. I søknadsalternativene finner du kategori 5007 Studierett - Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk, Campus Harstad. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

Hva lærer du

«Videreutdanning i spesialpedagogikk - Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis» er et kompetansehevende tilbud til fagfolk som i sin arbeidssituasjon kommer i kontakt med barn og unge som blir hemmet i sin læring og utvikling grunnet problematikk relatert til ufullstendig begrepsmestring.

Det er et mål at kandidatene skal få viderekommen kunnskap og forståelse av sentrale faglige og personlige ferdigheter i forhold til arbeid med rådgivning, veiledning og tilrettelegging i forhold til Systematisk Begrepsundervisning overfor barn og unge i forhold til barnehage og skole.

Etter bestått studium skal kandidatene ha følgende kompetanse:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium. Studiet er organisert med to samlinger à 3 dager fordelt over ett semester. Det er obligatorisk arbeid mellom samlingene. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen. Planlagte samlinger høsten 2016 er uke 36 og 39, etterfulgt av eksamen i uke 43.

Arbeidsformer:

Undervisningen består av forelesninger, praktisk oppgaveløsning, praktiske øvelser, veiledningsgrupper og personlig kompetanseutvikling. Det legges vekt på at både undervisning og læring skal være studentaktiv. Studentenes egne erfaringer er en ressurs og vil bli aktivt bruk i studiet. Selvstudium er en viktig del av utdanningen.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det blir gitt ett obligatorisk, individuelt arbeidskrav innenfor sentrale tema i pensum. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet skal være godkjent av faglærer før skriftlig hjemmeeksamen kan avlegges.

Grunnet studentaktive læringsformer på samlingene kreves det 80 % tilstedeværelse på disse for å kunne fremstille seg til eksamen.

Vurdering:

Tre dagers individuell hjemmeeksamen med omfang på mellom 1800 og 2000 ord. Det gis inntil en time veiledning på hjemmeeksamen. Vurdering i forhold til karakterskalaen A-F, der F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.