Skriv ut Lukk vindu


 

Praktisk prosjektledelse - årsstudium

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

15. april.

1.mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 162

Beskrivelse av studiet

Organisasjonsformen er et kraftfullt virkemiddel for å skape endring og innovasjon i moderne organisasjoner, dersom prosjektene håndteres på en god måte. Studiet i praktisk prosjektledelse tilbyr studentene et godt fundament for å lede prosjekt. Gjennom opplæring i praktiske verktøy vil du lære en arbeidsmetodikk som gjør prosjekthverdagen din enklere. Du vil også få jobbet med dine kommunikative ferdigheter og utviklet deg selv som leder. I siste modul av studiet vil du være med på å gjennomføre et konkret prosjekt. Studiets hovedfokus er å anvende teoretisk kunnskap som et verktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av et prosjekt.

Studiet i praktisk prosjektledelse består av fire emner med eksamen knyttet til hver av dem.

Prosjektstyring (15 stp):

Kommunikasjon (15 stp):

Ledelse av prosjekt (15 stp)

Praktisk prosjekt (15 stp):


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) BED-2108 Prosjektstyring - 15 stp.
2. sem. (vår) BED-2119 Kommunikasjon - 15 stp.
3. sem. (høst) BED-2109 Ledelse av prosjekt - 15 stp.
4. sem. (vår) BED-2120 Praktisk prosjekt - 15 stp.

Hva lærer du?

Kandidaten skal etter fullført og bestått studieprogram ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

En student som har fullført 60 studiepoeng i praktisk prosjektledelse har kunnskap om prosjektformens egenart, utvikling og plass i samfunnet. Videre har studenten inngående kunnskap om hvordan ulike prosjektverktøy anvendes for å starte, planlegge, gjennomføre og avslutte et prosjekt., inkludert relevante ledelses og kommunikasjonsteorier og prinsipper og verktøy for teamutvikling og kommunikasjon internt og eksternt. Studenten har i tillegg kjennskap til grunnleggende prinsipper for budsjettering og økonomistyring i et prosjekt.

Ferdigheter

En student som har fullført 60 studiepoeng i praktisk prosjektledelse skal kunne beherske de ulike prosjektverktøyene og anvende disse i ulike kontekster i privat og offentlig sektor. Studenten har i tillegg kompetanse i å lede prosjektgrupper ved bruk av praktiske kommunikasjonstiltak og bruk av kreative prosesser. I tillegg behersker studenten konfliktløsning og ivaretakelse av arbeidsmiljørelaterte problemstillinger.

Generell kompetanse

En student som har fullført 60 studiepoeng i prosjektledelse skal ha innsikt i relevante faglige og yrkesetiske utfordringer knyttet til styring og ledelse av mennesker i prosjekt. Studenten skal være i stand til å kritisk vurdere prosjektfaglige og etiske problemstillinger og ta beslutninger knyttet til bruk av verktøy og ressurser, herunder ledelse av menneskelige ressurser, for å løse disse. Studenten skal videre kunne anvende prosjektteori i en kombinasjon med praktisk prosjektarbeid.


Undervisning og eksamen

Studiet er samlingsbasert med tre fysiske samlinger a 3 dager pr semester. Nettsamlinger kan oppstå i særskilte situasjoner. I tillegg til dette kommer arbeidskrav og eksamensavvikling som utføres hjemmefra.

Den pedagogiske tilnærmingen for studiet er basert på at studentene skal være aktive deltakere i undervisningen. Ulike arbeidsformer tas i bruk, som forelesninger, gruppearbeid, individuell- og gruppeveiledning, plenumsdiskusjoner, studentframlegg, kreativ metodikk, ulike øvelser og skriftlige innleveringer. Studentene skal også gjennomføre en reell produksjon av et prosjekt. Det legges stor vekt på å integrere teoretisk kunnskap med praktisk erfaring.

Vurderingsformene i studiet omfatter hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Både intern og ekstern sensor blir benyttet under sensur. En nærmere beskrivelse av vurderingsformene i det enkelte emne finnes i emnebeskrivelsene. Det benyttes bokstavkarakterer med en skala fra A til F, med E som laveste ståkarakter på alle eksamener.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Jobbmuligheter

Studiet i praktisk prosjektledelse henvender seg til alle som arbeider med eller er interessert i prosjektledelse i næringslivet, offentlig sektor eller frivillige organisasjoner. Målgruppen er studenter med ulik bakgrunn og erfaringer fra forskjellige funksjoner, organisasjoner og hierarkiske nivåer. Utdannelsen er utformet for studenter som skal utføre oppdragsprosjekter eller selvstendig utvikle frie prosjekter. Det er tilpasset personer som har erfaring fra prosjektarbeid og trenger å få formalisert eller frisket opp sin kompetanse. Studiet passer også for de som ønsker å bli nærmere kjent med prosjektledelsesformen, og dermed trenger trening og gode verktøy for å kunne bli gode fremtidige prosjektledere.