Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2015

FYS-1001 Mekanikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omfatter kinematikk og dynamikk av punktmasser; inertialsystemer og akselererte referansesystemer; krefter og pseudokrefter; konservering av impulsmoment, angulært moment og energi; stive legemers dynamikk; gravitasjon; to-legemeproblemet med anvendelse på planetbevegelser og Keplers lover; gass- og væskedynamikk; svingninger. Emnet omfatter anvendelser som for eksempel dagliglivets mekanikk, celest mekanikk, klimadynamikk og/eller fornybar energi.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag


Hva lærer du

Kunnskaper –- Studenten skal kunne :

Ferdigheter - Studenten skal kunne:

Generell kompetanse - Studenten skal kunne: •


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 50 timer
Øvelser: 30 timer

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen (§ 22):
Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen (§§ 17 og 21):
Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Se angitte paragrafer i Forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet for mer informasjon.

Arbeidskrav
Tilgang til eksamen krever inntil 2 godkjente obligatoriske oppgaver. Tidligere godkjent arbeidskrav gir tilgang til eksamen.

Dato for eksamen

En skriftlig prøve 03.12.2015

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FYS-111 Mekanikk 10 stp

Pensum

Informasjon kommer.
Undervisning Høst 2015
Første frammøte: 13/8 kl 08:15. Rom: Teknologibygget 1.022
Forelesning f.aman. Stian Normann Anfinsen