Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2015

RUS-1210 Eldre russisk historie til 1861 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for studieretning russisk.

Innhold

Emnet gir en oversikt over russisk historie fra 800-tallet og frem til opphevelsen av livegenskapet i 1861. Den politiske historien og utviklingen av den russiske staten står sentralt, og ses i sammenheng med sosiale og kulturelle forhold. Hovedlinjene blir belyst i et komparativt perspektiv, der ulike historiefaglige teorier og hypoteser omkring sentrale begivenheter presenteres og vurderes.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

 

Det kreves ingen forkunnskaper utover generell studiekompetanse, men det vil være en fordel å ha noe kjennskap til russisk og en viss oversikt over generell europeisk historie.


Hva lærer du

Etter bestått studie har studentene følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studentene har:

Ferdigheter

Studentene kan:

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Hoveddelen av pensum er på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger der studentene oppfordres til å bidra til diskusjon. I undervisningsopplegget er det inkludert oppgaveskriving med obligatorisk individuell veiledning og fortløpende evaluering.

Pensumlitteraturen leses på norsk og engelsk og eventuelt andre språk der dette er naturlig.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomførte og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Kontinuasjonseksamen gis i form av en tre ukers skriftlig hjemmeoppgave med samme krav til lengde og utforming som semesteroppgaven. Det tilbys ikke veiledning til kontinuasjonseksamen.


Pensum

Primærpensum:

Sekundærpensum:

Kolstø, Pål 2008: "Russland: Folket, 1-42, 147-252

Undervisning Høst 2015
Første forelesning: 21. september kl. 12:15.
Forelesning f.aman. Yngvar Bordewich Steinholt
prof. Andrei Rogatchevski
Eksamen Innlevering av prosjektoppgave: 1. desember 2015.