Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2014

PSY-0700 Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for psykologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Årsstudiet i psykologi eller bachelorstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet har fokus på akademisk dannelse. Hovedformålet er å ruste studentene med de viktigste kunnskaper og ferdigheter de trenger for å begynne et studieløp i høyere utdanning. Emnets elementer er tematisk gruppert under overskriftene "Læringsstrategier", "Grunnleggende praktiske ferdigheter" og "Generelle akademiske ferdigheter". Det vil naturlig være en del overlapp mellom elementene, og de vil introduseres og jobbes med integrert og parallelt med hverandre igjennom semesteret.

 

Under temaene knyttet til læringsstrategier skal vi ta for oss ulike tilnærminger til læring og undersøke forholdet mellom forståelse, hukommelse, tenkning og kommunikasjon. Vi skal også se på hva forskningen sier om måter å lese og lære på, samt på tidsstyring og planlegging for effektiv studering.

 

Under grunnleggende praktiske ferdigheter tar vi for oss elementære, men essensielle ferdigheter - slike som må beherskes godt for at arbeidskrav og større skriftlige arbeider i studieløpet skal bli gode læringsmuligheter.

 

Under generelle akademiske ferdigheter legger vi vekt på analyse, evaluering og oppbygning av god argumentasjon. Vi skal se nærmere på hva som kjennetegner en god akademisk tekst. Dette omfatter blant annet klarhet og nyanser, god struktur og hensiktsmessig bruk av kilder. Vi vil også berøre sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger.

 

Til sammen gir disse temaene studentene en unik mulighet til å tilegne seg grunnleggende og gode ferdigheter i informasjonskompetanse, argumentasjon og regulering av egen læring, samt lesing og skriving i akademisk sammenheng.


Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å:

 

Læringsstrategier:

 

Grunnleggende praktiske ferdigheter:

 

Generelle akademiske ferdigheter:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen vil foregå på norsk. Eksamensoppgave blir gitt på norsk, men eksamen kan leveres på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

Undervisning

Det blir gitt 12 forelesninger. I tillegg kommer 10 seminar som blir ledet av viderekomne studenter. Forelesningene vil ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene, og til hver forelesning er det knyttet en konkret oppgave som studentene skal gjennomføre. Seminarene vil fokusere på oppgavene fra forelesning gjennom diskusjoner, praktiske øvelser og demonstrasjoner. Det vil også bli gitt tilbakemelding på skriftlige arbeider.

 

Forelesninger og seminar er ikke obligatoriske, men deltakelse på seminar forutsetter at man har vært på forelesning og har gjort de aktuelle oppgavene.

 

Oppgavene til forelesning/seminar blir lagt ut i emnets Fronter-rom, og det forventes at studentene jevnlig logger seg på Fronter og forholder seg til informasjon som blir gitt her.


Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen. Vurderes til "bestått"/"ikke bestått". Ved "ikke bestått" gis det adgang til kontinuasjonseksamen i det påfølgende semester.

Pensum

Anbefalt litteratur

American Psychological Association. (2014). APA Style [Nettside]. Fra www.apastyle.org.

Brown, P.C., Roediger III, H.L., & McDaniel, M.A. (2014). Make it stick: The science of successful learning. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

Bårnes, V. & Løkse, M. (2011). Informasjonskompetanse - håndbok i kildebruk og referanseteknikker. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Dienes, Z. (2008). Understanding Psychology as a Science: An Introduction to Scientific and Statistical Inference. Palgrave Macmillan.

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J. & Willingham, D. T. (2013). Improving students¿ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58. doi: 10.1177/1529100612453266 [Dette er en artikkel som man kan finne ved å søke på UBs sider. Den omhandler samme tema som boka av Brown, Roediger og McDaniel (2014).]

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T.L. (2010). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning (2. utgave). Oslo: Abstrakt forlag.

Litteraturen som er listet opp her er ikke obligatorisk pensum, men anbefalt litteratur. Eksamen er ikke en test i hvor godt du kan den anbefalte litteraturen, men i hvilken grad du har oppnådd læringsmålene. Forelesningene, seminarene og den anbefalte litteraturen er ment som en støtte for å oppnå læringsmålene.