Skriv ut Lukk vindu


 

Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:20. april
Søknadskode:6011

Beskrivelse av studiet

Mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon, med sidetittel Siviløkonom. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiet skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid.

Studenter på masterstudiet i økonomi og administrasjon har i første semester en felles blokk på 30 studiepoeng. Denne blokken består av et metodeemne, et emne i økonomistyring og et emne i markedsføring. For andre og tredje semester skal studentene velge en «major» og en «minor».

Studenter med studiested Harstad/Alta kan velge major innen økonomistyring eller ledelse av menneskelige ressurser.

Økonomistyring 

Fordypning i økonomistyring har fokus på den aktiviteten i en virksomhet som tar sikte på å styre ressursbruken mot maksimering av overordnede mål. Emnene i denne fordypningen vil gi studenten innsikt i hva innebærer det å drive økonomistyring, og hvorfor lønnsomhetsvurderinger, prisstrategi, regnskap og verdsetting gir grunnlag for gode beslutninger for å nå virksomhetens mål.

Ledelse av menneskelige ressurser

Fordypning i ledelse av menneskelige ressurser har fokus på mobilisere menneskene i virksomheten for å yte sitt beste. Gjennom emnene «Endringsledelse», «Utvikling av menneskelige ressurser» og «Innflytelse og samspill i organisasjoner» lærer studenten å analysere virksomheten og den kompetansen som er nødvendig for at virksomheten skal kunne oppnå gode resultater. Fordypningen gir også forståelse for menneskelig samspill og innflytelse i virksomheten og hvordan endringsprosesser kan forstås og drives fram.

Studieplanen til mastergradsprogrammet er bygget rundt rammer lagt av Universitets- og høgskolerådet - økonomi og administrasjon.

Studieplanen nedenfor er spesialdesignet for studenter som følger undervisningen som er gitt for studenter i Harstad og Alta. Det er ikke mulig for studenter som er på samme masterprogram i Tromsø, å følge denne studieplanen.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.semester
(Emnet gjennomføres annethvert år i partallsår).
2.semester
(major Ledelse av menneskelige ressurser)
Eller
(major Økonomistyring)
3.semester
(Emnet gjennomføres annethvert år i oddetallsår).
4.semester

Hva lærer du?

Kandidatene skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

 Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Undervisningen gis gjennom forelesninger fra Handelshøgskolen i Harstad eller Alta. Undervisningen består av forelesninger, seminar, veiledning, gruppearbeid og arbeid med semesteroppgaver. Studiet er stedsuavhengig og undervisningen gis enten i lokalene til Handelshøgskolen i Harstad og/eller Alta. Lyd/bilde benyttes mellom studiestedene. Deler av undervisningen har oppmøteplikt.

Programmet er ikke nettbasert. Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon om undervisning og eksamensform.


Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk, men enkelte emner kan gis på engelsk.

Jobbmuligheter

Mastergraden i økonomi og administrasjon gir en helhetlig utdanning på høyt nivå. Studiet kvalifiserer for stillinger innen økonomistyring, ledelse, HRM, markedsføring, økonomistyring, regnskaps- og budsjettarbeid, finans, forskning og undervisning.

Videre studier

UiT Norges arktiske universitet tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (stp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.