Skriv ut Lukk vindu


 

Arktisk friluftsliv - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 605

Beskrivelse av studiet

Årsstudium i arktisk friluftsliv er et studium på 60 studiepoeng som gir grunnleggende praktisk og teoretisk kompetanse innenfor friluftslivsfag. Studiet vil kunne danne grunnlag for videre utdanning og yrkesvalg innenfor friluftsliv. Studiet tilbys som et heltidsstudium i Alta.


Friluftsliv er en viktig del av norsk tradisjon og kultur, og studiet har en regional profil hvor vi tar i bruk Finnmarks natur og lokal kultur i undervisningen.


I studiet legges det vekt på varierte veiledningsperspektiver og ulike friluftslivspraksiser, og gjennom året jobbes det aktivt med at studentene skal tilegne seg kompetanse innenfor fire hovedområder:


Studiet inneholder stor grad av aktivitet, og det stilles derfor krav til at studentene er i god fysisk form og kan svømme.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
20 stp
2. semester (vår)

Hva lærer du?

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstendig studentarbeid.

Læringsaktivitetene vil bli gitt i form av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av turer, egenferder, forelesninger, seminarer, studentfremlegg, praktisk aktivitet, gruppearbeid og selvstendig studentarbeid. Det stilles krav til aktiv deltakelse i både lærerstyrte aktiviteter og studentstyrt arbeid.

Gjennom individuell erfaringsinnhenting fra praksisfeltet skal studentene prøve ut og få erfaringer med å veilede og tilrettelegge for læring i, om og gjennom friluftsliv. For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan, tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse framgår av emneplanene. Deltakelse på obligatoriske læringsaktiviteter registreres.

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe litteratur og undervisning kan foregå på engelsk.

Jobbmuligheter

Årsstudium i arktisk friluftsliv gir grunnleggende praktisk og teoretisk kompetanse innenfor friluftslivsfag. Friluftslivsfaglig kompetanse er aktuelt innenfor for eksempel naturbasert reiseliv, helse, skole, frivillige friluftslivsorganisasjoner og forvaltning. Årsstudiet gir grunnlag for videre studier innen fagområdet.

Videre studier

Årsstudium i arktisk friluftsliv gir grunnleggende praktisk og teoretisk kompetanse innenfor friluftslivsfag. Årsstudiet gir grunnlag for videre studier innen fagområdet. Studentene kan søke opptak innen gjeldende frister til http://uit.no/utdanning/program/345108/arktisk_friluftsliv_-_bachelorbachelorstudiet i arktisk friluftsliv og naturguiding ved UiT og får årstudiet innpasset i bachelorgraden.