Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2014

NOR-1010 Nordisk språkvitenskap: Eldre språk og språkutvikling - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk på studieretning og årsstudium i nordisk.

Innhold

Gjennom studiet av språkutviklinga skal en sette seg inn i hvordan det fonologiske og morfologiske systemet har endret seg fra norrøn tid og fram til moderne talemål først og fremst i norsk, men også i andre nordiske språk, og ein skal dessuten sette seg inn i de viktigeste syntaktiske forskjellene mellom norrønt og moderne mål. I tillegg skal en skaffe seg kunnskap om hovedtrekkene i utviklinga av skriftspråket fram til moderne tid.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

52 timer. I forbindelse med undervisningen vil det jevnlig bli gitt øvingsoppgaver.
Se timeplan for mer detaljert informasjon om tidspunkt for undervisning.

Eksamen

Arbeidskrav:
Arbeidskrav evalueres av faglærer med godkjent/ikke godkjent. For å kunne gå opp til eksamen, skal en ha fått godkjent to skriftlige oppgaver til fastsatt frist:
1. En oversettelse av en norrøn tekst med språklige kommentarer
2. Ei utgreiing om et emne fra eldre språkhistorie
Arbeidskravene skal skrives på nynorsk.

Vurderingsform/eksamen:
Skoleeksamen på 6 timer.
Eksamensspråket er norsk. Målform: nynorsk.
Ved skoleeksamen blir det utdelt norrøn ordbok og en oversikt over norrøne bøyingsmønster. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.
Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Kontinuasjonseksamen arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen og normalt senest 15. september. For nærmere informasjon, se studieplanen for programmet som emnet inngår i.


Dato for eksamen

En skriftlig prøve 20.05.2014

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

NORDGFS Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp

Pensum

Primærlitteratur:
Tekstpensum:
Ólafs saga ins helga, kap. 112 (ca. 2,5 s.)
Gylfaginning, kap. 49 (ca. 2,5 s.)
Begge tekstutdraga er frå Haugen, Odd Einar (1994): Norrøne tekster i utval. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Teoripensum:
O. E. Haugen (2001): Grunnbok i norrønt språk. 4. utg. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (2001) (ca. 300 s.)
A. Torp & L. S. Vikør (2003): Hovuddrag i norsk språkhistorie. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk (2003), kap. 1-4, 6.2-6.3, 7.1-7.3,
16.1, 17.1-17.2, 18.1. (ca. 100 s.)
Totalt: 405 sider

Sekundærlitteratur:
Haugen, Odd Einar (1994): Merknader til tekstpensum i norrønt. Bergen: Fagbokforlaget.
Heggstad, Leiv, Finn Hødnebø & Erik Simensen (1990): Norrøn ordbok. Oslo: Samlaget.

Kor kan pensumlitteraturen kjøpast/lånast? Teoripensumet kan
kjøpast på Akademisk kvarter, eller lånast på Universitetsbiblioteket. Kopiar av tekstpensumet skal delast ut i timen.

Undervisning Vår 2014
Forelesning Første forelesning: se timeplan. Emnet samkjøres med NOR-1020.