Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2014

KVI-2010 Terminologi, teori, metode - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i kunstvitenskap.

Studiepoengreduksjon

KUNSTMFT Kunsthistorie mellomfagstillegg 10 stp

Innhold

Emnet er en fordypning i kunstvitenskapelig terminologi, teori og metode. Den historiografiske dimensjonen - kunsthistoriefagets historie - utdypes gjennom undersøkelser av sentrale begreper innen faget. Videre diskuteres metodiske og teoretiske utgangspunkt for forståelse og tolkning av kunstverk og visuelle objekt. Fokus ligger på kontekstualisering i ulike henseende, å drøfte kunstens forbindelse med teori, historie og samfunn.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelser:

- god kunnskap om fagets fundamentale begreper og teoridannelser

- kritisk forståelse av kunsthistorien som konstruksjon

- god kjennskap til det historiske og samtidige kunstvitenskapelige fagfeltet

 

Ferdigheter:

- evne til å identifisere og analysere visuelle, formale og romlige særtrekk

og anvende kunstvitenskapelig terminologi

- evne til kontekstualisering, til å plassere verk i en teoretisk, ideologisk og historisk sammenheng

- kunne gi en kritisk vurdering av akademisk argumentasjon og vitenskapelighet

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, perioder for selvstudier og eksamensforberedelser.

Eksamen

Arbeidskrav: Godkjent muntlig presentasjon over oppgitt emne. Arbeidskravet må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

 

Eksamen: Hjemmeoppgave som deles ut i annen halvdel av semesteret og skal leveres i løpet av åtte (8) dager, med et omfang på åtte (8) sider (linjeavstand halvannen, skriftstørrelse 12).

Emnet vurderes med bokstavkarakterer (A-F).

Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Pensum

Primærlitteratur

Baxandall, Michael, Painting and Experience in 15th Century Italy, Oxford, New York: Oxford University Press, 1972 eller senere opptrykk, ISBN: 0-19-282144-x. (153 sider.)

Critical Terms for Art History, red. Robert S. Nelson og Richard Shiff, 2. utgave, Chicago og London: University of Chicago Press, 2003, ISBN: 0-226-57168-8, følgende avsnitt (ca. 210 sider):

 

*Danbolt, Gunnar, "Bilde og praksis", Gunnar Danbolt, Kjell S. Johannessen, Tore Nordenstam, Den estetiske praksis, Bergen, Oslo, Tromsø: Universitetsforlaget, 1978, s. 64-96, 105-113 samt illustrasjoner. (41 sider.)

*Forty, Adrian, Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture, London: Thames and Hudson, 2000, ISBN: 0-500-34172-9, ib.: Part one, s.11-117 (106 sider.).

*Nochlin, Linda, "Why have there been no great women artists?" (1971), Women, Art and Power: and Other Essays, London: Thames and Hudson, 1989, s. 145-178 (34 sider.) eller Nochlin, Linda, "Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere?", oversatt av Toril Hanssen, serien Pax artes, nr. 8, Oslo: Pax forlag, 2002, s. 7-64 eller Nochlin, Linda, "Varför har det inte funnits några stora kvinnliga konstnärer?", Konst, kön och blick: Feministiska bildanalyser från renässans til postmodernism, red. Anna Lena Lindberg, Stockholm: Norstedts, 1995, s. 23-52.

*Pollock, Griselda, "Modernity and the spaces of femininity", Vision and Difference: Femininity, feminism and histories of art (1988), London og New York: Routledge, 2000: 50-90, 205-209. (46 sider.) eller Pollock, Griselda, "Det moderna och kvinnelighetens rum", Konst, kön och blick: Feministiska bildanalyser från renässans til postmodernism, red. Anna Lena Lindberg, Stockholm: Norstedts, 1995: 165-210

Sekundærlitteratur

Critical Terms for Art History, red. Robert S. Nelson og Richard Shiff, 2. utgave, Chicago og London: University of Chicago Press, 2003, kapitlene som ikke er pensum.

Forty, Adrian, Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture, London: Thames and Hudson, 2000, ISBN: 0-500-34172-9, ib. Andre del av boka, som ikke er på pensum.

Jonathan Harris, Art History: The Key Concepts, London og New York: Routledge, 2006

Pensum kan kjøpes/lånes: Akademisk kvarter/KS-biblioteket