Skriv ut Lukk vindu


 

Russlandsstudier - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i russlandsstudier
Opptakskrav:Bachelorgrad i russlandsstudier/russisk.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5049

Beskrivelse av studiet

Mastergradsprogrammet i russlandsstudier tilbyr et variert utvalg i obligatoriske emner og valgemner i faglig-tematisk spesialisering for den enkelte studenten. Programmet tilrettelegger også for temaer innen nordområdepolitikk. De obligatoriske emnene på mastergradsprogrammet i russlandsstudier skal sikre et godt faglig grunnlag for arbeidet med masteroppgaven på tre plan: gjennom styrking og utvikling av språkkunnskaper med sikte på arbeid med russiskspråklig kildemateriale og eventuell formidling på russisk; gjennom en dypere innsikt i teori og metode innen historie, samfunns- og kulturstudier; og gjennom tilegnelse av kunnskap om og analytisk innsikt i samtidens russiske kulturkontekst. Dette vil sikre et solid faglig fellesgrunnlag for studentene, samtidig som studentene gis muligheter for spesialisering i sine valgemner.

Programmets 120 stp. fordeles som følger:

Obligatoriske emner:

Valgemner:
Studentene kan velge emner som tilbys innen historie, statsvitenskap eller russisk. Både historie og statsvitenskap tilbyr i russlandsrelaterte emner. Det er i tillegg mulig å velge emner inntil 10 studiepoeng i annet fag med særlig relevans for mastergradsoppgaven. Studentene stilles fritt til å velge emner med særlig relevans for den enkeltes mastergradsoppgave. Dette gir muligheter for spesialisering og variasjon. Det er imidlertid et krav at kombinasjonen samlet sett skal inneholde minimum 10 studiepoeng fra henholdsvis historie eller statsvitenskap og at programmets læringsutbytte ivaretas.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) HIF-3301 Forskningsdesign, teori og metode for mastergrad i russlandsstudier - 15 stp. RUS-3041 Practical Russian 1 - 5 stp.
2. sem. (vår) SVF-3906 Mastergradsoppgave i Russlandsstudier, studieretning kultur, samfunn og historie - 45 stp. RUS-3115 Russisk samtidskultur - 10 stp. RUS-3042 Practical Russian 2 - 5 stp.
3. sem. (høst) RUS-3043 Praktisk russisk 3 - 5 stp.
4. sem. (vår) RUS-3044 Praktisk russisk 4 - 5 stp.

Hva lærer du?

Etter endt studium og oppnådd grad har du følgende læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har:

Ferdigheter
Studenten kan:

Generell kompetanse
Studenten kan:


Undervisning og eksamen

Studieprogrammet har varierte undervisningsformer, blant annet forelesning, seminar og gruppearbeid. Undervisningsformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Emnene har ulike eksamensformer, blant annet skoleeksamen og hjemmeeksamen. Eksamensform er spesifisert i de enkelte emnebeskrivelsene. Alle emner, bortsett fra RUS-3041 og RUS-3043 vurderes etter karakterskalaen A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er stryk (ikke bestått). Emnene RUS-3041 og RUS-3043 vurderes med bestått/ikke bestått

Det gis anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen ved karakteren F.


Undervisnings- og eksamensspråk

Formelt undervisningsspråk er norsk. Undervisnings- og eksamensspråk er norsk, russisk og engelsk.

Utveksling

Det gis mulighet for studentutveksling i det tredje semesteret.

Studenter som ønsker å reise til utlandet, kan gjøre det i forbindelse med feltarbeid og arbeidet med masteroppgaven.

Studenter som drar på utveksling kan enten melde seg opp i RUS-3043 eller ta et tilsvarende emne under utvekslingsoppholdet som innpasses som RUS-3043. Valgemnet tas ved det utenlandske universitetet. Studenten velger i samråd med faglærer et emne på rett nivå og søker om forhåndsgodkjenning før avreise. Endelig godkjenning søkes etter bestått eksamen.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområder.


Jobbmuligheter

Programmet kvalifiserer for arbeid på en rekke områder med fokus på Russland og den russiske interessesfæren: sikkerhetstjenesten og forsvaret, internasjonalt arbeid, informasjonsarbeid, litteratur- og kulturformidling, forlag, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, næringsliv og reiseliv.

Videre studier

Oppnådd master i russlandsstudier kvalifiserer for opptak til ph.d-program.