Skriv ut Lukk vindu


 

Psykologi - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i psykologi
Opptakskrav:Bachelorgrad i psykologi
Søknadsfrist:

15 April

Søknadskode:2073

Beskrivelse av studiet

Masterstudiet er basert på tre hoveddeler som er designet for å hjelpe studentene til utvikle seg faglig (via fagemner og masteroppgaven), yrkesmessig (via yrkesorientert undervisning og arbeidskrav knyttet til emnene Psy-3000 og Psy-3900) og karrieremessig (via et samarbeid med Karrieresenteret på universitetet).

Studiet består av masteroppgave (60 sp.) og emner (60 sp.). Introduksjonsemnet (Psy-3000) og brukerkurset i statistikk (Sta-3300) er obligatorisk, mens inntil 40 studiepoeng er valgfrie og gir muligheter for spesialisering i for eksempel biologisk, kognitiv, helse-, sosial- og utviklingspsykologi, kognitiv og affektiv nevrovitenskap m. m. Inntil 20 studiepoeng kan tas utenfor instituttet etter godkjenning fra veileder.

Studiemiljøet utpeker seg ved å være lite og aktivt der mulighetene for studentene og veiledere er tilrettelagt for tett og godt samarbeid. Fagmiljøet vedvarer også etter studietida. Uteksaminerte studenter inviteres tilbake til instituttet hvert år. Sammen oppdateres de uteksaminerte om det som skjer på studiet og masterstudentene får lære av jobberfaringene til deres forgjengere.

For mer informasjon om studiets oppbygging, se tabellen under.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
Valgfritt emne
2. semester (vår)
Valgfritt emne
Valgfritt emne
3. semester (høst)
Valgfritt emne
4. semester (vår)

Hva lærer du?

Målet for dette studieprogrammet er å hjelpe studentene til å utvikle en dypere forståelse av psykologi som vitenskap, samt å utvikle ferdigheter i kritisk tenkning, forskningsmetoder, individuelt arbeid og gruppearbeid, samt skriving og presentasjon.

Undervisning og eksamen

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminar, tutorials og lab-aktiviteter/feltarbeid med kontinuerlig evaluering.

Hvert enkelt emne vurderes ut fra egne eksamener. Den enkelte emneplan definerer hva slags vurdering som er gjeldende. Som hovedregel vil det bli fastsatt karakter etter skala A-E (F). Det vises for øvrig til Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Eksamen kan for eksempel være skriftlig eksamen, hjemmeeksamen, masteroppgave.

I tillegg til eksamen kan et emne også inneholde arbeidskrav. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent kan konsekvensen være at eksamensmeldingen blir annullert. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Den enkelte emneplan definerer innholdet i arbeidskravene. Arbeidskrav kan være for eksempel obligatorisk tilstedeværelse på undervisning, innleveringer etc. Evaluering gjennomføres av emneansvarlig.

Det er en ukes orienteringsuke ved studiets start med obligatorisk oppmøte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket vil i hovedsak være norsk, men enkelte emner vil undervises på engelsk. Både undervisnings- og eksamensspråk er oppgitt på de enkelte emnebeskrivelsene i studiekatalogen.

Utveksling

Det vil være muligheter for å få innpasset ett semesters (30 studiepoeng) utenlandsopphold i mastergradsprogrammet etter avtale. Det anbefales at utenlandsoppholdet legges til andre eller tredje semester av studieprogrammet.

Jobbmuligheter

Framtidsutsiktene for jobb ved endt studie er svært gode og fagkompetansen gir et konkurransefortrinn i forhold til flere jobber. Mastergraden kvalifiserer for doktorgradsstudier og annen forskning i psykologi, og mange tidligere studenter har gått videre til stipendiatstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Studiet kvalifiserer også studentene for alle typer jobber der informasjonskompetanse, kritisk tekning, formidling og evnen til å arbeide både selvstendig og i team er etterspurte kriterier.

Studiet er relevant for en rekke jobber innen offentlig forvaltning, helseforetak og skoleverk, så vel som i privat sektor. Eksempelvis passer utdanningen til arbeid med ledelse, utrednings- og konsulentvirksomhet, rådgivningsarbeid, HMS og forebyggende helsearbeid, HR og personalutvikling, sakkyndighetsarbeid, undervisning og andre jobber. Fullført grad gir undervisningskompetanse for videregående skole hvis den suppleres med ettårig praktisk-pedagogisk utdanning. PPU ved UiT krever at studenten også har 60 studiepoeng i et annet fagområde enn psykologi, som f.eks samfunnsfag, språkfag, realfag m.m.

Mer informasjon om hva slags stillinger tidligere masterstudenter går til kan finnes på Masterforeningens hjemmeside www.psykologisk.no.

Videre studier

Mastergraden kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammet i psykologi.