Skriv ut Lukk vindu


 

Religionsvitenskap - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i religionsvitenskap.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 482

Beskrivelse av studiet

Gjennom studiet får du en innføring i ulike religiøse tradisjoner, fra fortid og i nåtid, lokalt og globalt. Religiøse praksiser, fortellinger og institusjoner studeres i lys av historiske, kulturelle, sosiale, politiske, økonomiske og økologiske forhold.

Studiet gir deg redskaper til å analysere og forstå roller som religioner og religiøsitet spiller i bestemte sammenhenger. I hvilke livssituasjoner blir religion ofte viktig? Hvordan påvirker religioner og religiøsitet møter mellom mennesker? Hvordan kan religioner bidra både til samhold og samfunnsdannelser og til fremmedgjøring og konflikter? Hvordan brukes religion politisk? Religionsvitenskapen finner svar på slike spørsmål ved å studere konkrete tilfeller.

UiT har et særlig ansvar for studier av samiske, nordnorske og arktiske forhold, derfor er dette tema som inkluderes i flere av emnene våre. Andre geografiske regioner vi fokuserer på er Latin-Amerika og Øst-Asia. Det religionsvitenskapelige fagmiljøet ved UiT benytter antropologiske og historiefaglige metoder og har særlig kompetanse på nyreligiøsitet og nye religioner, på ulike former for kristendom, og på ulike religioner blant urfolk. 

Valgemner
Hvilke valgemner du tar er avhengig av ditt interessefelt og bør velges med tanke på hvilke planer du har for videre studier eller arbeid. Det anbefales å velge emnegrupper på minst 30 studiepoeng fra hvert fagområde. Språkfagene gresk og hebraisk kan ikke velges som valgemner.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Valgfritt REL-emne på 1000 nivå
2. sem (vår)
Valgfritt REL-emne på 1000 nivå
3. sem (høst)
Valgfrie REL-emner på 1000 nivå
Språkfagene gresk og hebraisk kan ikke velges som valgemner
4. sem (vår)
Utveksling/ valgfrie emner
5. sem (høst)
Utveksling/ valgfrie emner
6. sem (vår)

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten


Ferdigheter
Kandidaten


Generell kompetanse
Kandidaten


Undervisning og eksamen

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene. 

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskaper og ferdigheter, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene. 

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er for de fleste emner norsk. Noen emner kan ha engelsk som undervisningsspråk og valgfritt norsk eller engelsk som eksamensspråk. Enkelte forelesninger kan også i de øvrige emnene bli holdt på engelsk.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Religionsvitenskap har egne utvekslingsavtaler, og det anbefales at studentene bruker disse:

Utvekslingsoppholdet kan være på ett eller et halvt år. Vi anbefaler et utvekslingsopphold i 4. semester (vår) med eventuell forlengelse i 5. semester (høst).

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Søknadsfrister:
1. september (vårsemester)
1. februar (høstsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

I et stadig mer flerkulturelt samfunn blir kompetansen dette studiet gir både attraktiv og nyttig. Religionskunnskap er etterspurt i skolen og mange religionsvitere blir lærere. Andre får utnyttet kompetansen sin i internasjonalt arbeid, for eksempel i bistands- og hjelpeorganisasjoner. Religionsvitere er også å finne i en rekke offentlige stillinger på alle nivå fra kommune via fylke til staten. Andre igjen får jobb i kulturnæringssektoren, for eksempel innen media, bibliotek og museum.

Videre studier

Med en bachelor i religionsvitenskap kan du søke opptak til mastergrad i religionsvitenskap. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C (2,5) eller bedre på alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. For mer informasjon se opptakskrav på mastergradsprogrammet.

Graden er også opptaksgrunnlag til fakultetets tverrfaglige masterprogrammer i Peace and Conflict Transformation og Indigenous Studies.