Skriv ut Lukk vindu


 

Fiskeri- og havbruksvitenskap - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i fiskeri- og havbruksvitenskap; fiskerikandidat.
Opptakskrav:Se under
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:6006

Beskrivelse av studiet

Masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap tar sikte på å gi studentene en mest mulig fullstendig og tverrfaglig forståelse av fiskeri- og havbruksnæringen, av dens muligheter og utfordringer. Masterstudiet skal gi kunnskap om vitenskapelige teorier og erfaring i bruk av vitenskapelige metoder, samt bidra til at studenten utvikler forståelse, refleksjon og modning.

Masteroppgave
Det tilbys 60 (i noen tilfeller 30) studiepoengs masteroppgave. Valg av masteroppgave vil være i samråd med studentens interesser og fagmiljøenes forskningsprofil/spesialkompetanse. Det er fordelaktig at studenten så tidlig som mulig under masterstudiet kontakter det fagmiljøet, eventuelt potensiell veileder, der han eller hun ønsker å gjennomføre masteroppgaven det siste året. Dette blant annet for at studenten kan få råd om valgemner og raskt bli en integrert del av forskningsgruppa. Denne kontakten kan allerede etableres på slutten av det siste semesteret i bachelorstudiet. Som hovedregel skrives mastergradsoppgaven alene, men det åpnes også for at inntil to studenter kan skrive oppgaven sammen.

Studiet er på 120 studiepoeng fordelt på 4 semestre, og retter seg mot kandidater som har fullført en relevant bachelorgrad og som ønsker en fordypning for en fremtidig yrkeskarriere innen marin verdiskapning, ressursutnytting, forvaltning og/eller forskning.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.

Hva lærer du?

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

Ferdigheter
Kandidaten

Generell kompetanse
Kandidaten


Undervisning og eksamen

Studieprogrammet har varierte undervisningsformer. Detaljer om det enkelte emnes undervisningsform står beskrevet i emnebeskrivelsen på nett. Valg av emner og valg av tema på masteroppgaven skal skje i samråd med faglærere, studieprogramleder og studiekonsulenter.

Hvilket karaktersystem som benyttes for de ulike emnene i studieprogrammet fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Obligatoriske sikkerhetskurs må i løpet av det første semesteret på masteren gjennomføres av alle masterstudenter som skal jobbe på lab, felt og tokt. Kurset er delt opp i flere moduler, der de fleste delene tas på nett. Førstehjelpsdelen krever oppmøte. Det er ingen studiepoeng for sikkerhetskurset.

Omfanget av masteroppgaven er vanligvis 60 studiepoeng, men 30 studiepoengs masteroppgave kan være en mulighet. Masteroppgaven kan valgfritt skrives på norsk eller på engelsk. Tema og innretning på masteroppgaven skal bestemmes i samråd med veileder og følgelig vil mulige valg av tema for masteroppgaven også påvirkes av veiledningskapasitet.

Masteroppgaven skrives som hovedregel individuelt, men det åpnes også for at inntil to studenter kan skrive oppgaven sammen.

Avsluttende mastergradseksamen innledes med at kandidaten holder en presentasjon av masteroppgaven for eksamenskommisjonen og eventuelt andre interesserte. Deretter eksamineres kandidaten muntlig. Masteroppgaven evalueres med karakteren A til E for bestått, og F for ikke bestått.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det undervises både på norsk og engelsk. Enkelte emner gis i sin helhet på engelsk, men med anledning til å besvare arbeidskrav og eksamen på norsk eller engelsk dersom det er faglig forsvarlig. Opplysninger om undervisningsspråk er oppgitt for det enkelte emnet i emnebeskrivelsen. Masteroppgaven kan skrives på enten norsk eller engelsk.

Utveksling

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i 2. semester. Et utenlandsopphold kan gi deg faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir deg verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet!

De siste årene har studenter på master i fiskeri- og havbruksvitenskap vært på utveksling til blant annet New Foundland (Canada), Wageningen (Nederland) og Algarve (Portugal). Det finnes mange type avtaler ved UiT, noen gjelder spesifikke program, mens andre er generelle avtaler som gjelder for hele UiT. Ta kontakt med studieveileder på programmet for status på aktive og operative avtaler før du søker om utveksling. De fleste avtalene vil kreve noe egeninnsats fra studenten før alt er på plass.


Jobbmuligheter

Valg av emnekombinasjon, i tillegg til den selvvalgte masteroppgaven gjør hver students utdannelse spesiell, og følgelig attraktiv på arbeidsmarkedet. Siden dette studietilbudet kom i 1972, har mer enn 700 fiskerikandidater blitt uteksaminert. Fiskerikandidater er i dag spredt over hele verden og innehar et bredt spekter av yrker innen blant annet produksjon, salg, markedsføring, produktutvikling og forskning.

Videre studier

Kandidater med gode resultater fra sin mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap kan søke opptak til doktorgradsstudier (PhD-grad) for en videre forskerkarriere.