Skriv ut Lukk vindu


 

Fiskeri- og havbruksvitenskap - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i fiskeri- og havbruksvitenskap; fiskerikandidat.
Opptakskrav:Se under
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:6006

Beskrivelse av studiet

Masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap tar sikte på å gi studentene en fullstendig og tverrfaglig forståelse av fiskeri- og havbruksnæringen, med sine muligheter og utfordringer. Masterstudiet skal gi kunnskap om vitenskapelige teorier og erfaring i bruk av vitenskapelige metoder, samt bidra til at studenten utvikler forståelse, refleksjon og modning.

Masteroppgave
Studiet er på 120 studiepoeng fordelt på 4 semestre, og retter seg mot kandidater som har fullført en relevant bachelorgrad og som ønsker en fordypning mot en fremtidig yrkeskarriere innen marin verdiskapning, ressursutnytting, forvaltning og/eller forskning.

Det tilbys 60 (i noen tilfeller 30) studiepoengs masteroppgave. Studentene velger masteroppgave basert på egne interesser, i samråd med fagmiljøenes forskningsprofil og kompetanse. Studieforløpet er fleksibelt og baseres på valgemner, der man kan velge ulik fordypning. Det er derfor en fordel at oppgavens faglige retning identifiseres på et tidlig tidspunkt, slik at valgemnene blir relevant for oppgaven. Aktuelt fagmiljø eller potensiell veileder bør kontaktes i starten av studieforløpet, slik at studenten kan få råd om valgemner og bli en integrert del av forskningsgruppa. Fordypning kan for øvrig velges allerede i 6. semester i bachelorforløpet for fiskeri- og havbruksvitenskap.

Som hovedregel skrives mastergradsoppgaven alene, men det åpnes også for at inntil to studenter kan skrive oppgaven sammen. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller på engelsk.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.

Hva lærer du?

Etter endt studium og oppnådd grad skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

Ferdigheter
Kandidaten

Generell kompetanse
Kandidaten


Undervisning og eksamen

Studieprogrammet har varierte undervisningsformer. Detaljene i undervisningsopplegget og faglig innhold for hvert semester, beskrives under menyen "Oppbygging av studiet".

I studieprogrammet inngår emner og arbeidskrav som benytter den graderte karakterskalaen med seks trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått. Se respektive emnebeskrivelser for eksamensform og karaktersystem. Noen av emnene kan ha obligatoriske arbeidskrav som må være bestått før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være essay, rapport, muntlig presentasjon og/eller oppmøtekrav.

Obligatoriske sikkerhetskurs må i løpet av det første semesteret på masteren gjennomføres av alle masterstudenter som skal jobbe på lab, felt og tokt. Kurset er delt opp i flere moduler, der de fleste delene tas på nett. Førstehjelpsdelen krever fysisk oppmøte. Det er ingen studiepoeng for sikkerhetskursene.

Avsluttende mastergradseksamen innledes med at kandidaten holder en presentasjon av oppgaven for eksamenskommisjonen og eventuelt andre interesserte. Deretter eksamineres kandidaten muntlig. Masteroppgaven evalueres med karakteren A til E for bestått, og F for ikke bestått.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det undervises både på norsk og engelsk. Enkelte emner gis i sin helhet på engelsk, men med anledning til å besvare arbeidskrav og eksamen på norsk eller engelsk dersom det er faglig hensiktsmessig. Opplysninger om undervisningsspråk er oppgitt for det enkelte emnet i emnebeskrivelsen. Masteroppgaven kan skrives på enten norsk eller engelsk.

Utveksling

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i 2. semester. Et utenlandsopphold kan gi deg faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir deg verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet!

De siste årene har studenter på master i fiskeri- og havbruksvitenskap vært på utveksling til blant annet New Foundland (Canada), Wageningen (Nederland) og Algarve (Portugal). Det finnes mange type avtaler ved UiT, noen gjelder spesifikke program, mens andre er generelle avtaler som gjelder for hele UiT. Ta kontakt med studieveileder på programmet for status på aktive og operative avtaler før du søker om utveksling. De fleste avtalene vil kreve noe egeninnsats fra studenten før alt er på plass.


Jobbmuligheter

Valg av emnekombinasjon, i tillegg til den selvvalgte masteroppgaven gjør hver students utdannelse spesiell, og følgelig attraktiv på arbeidsmarkedet. Siden dette studietilbudet kom i 1972, har mer enn 700 fiskerikandidater blitt uteksaminert. Fiskerikandidater er i dag spredt over hele verden og innehar et bredt spekter av yrker innen blant annet produksjon, salg, markedsføring, produktutvikling og forskning.

Videre studier

Kandidater med gode resultater fra sin mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap kan søke opptak til doktorgradsstudier (PhD-grad) for en videre forskerkarriere.