Miljørådgiver

Som miljørådgiver jobber du for mindre forurensing og bedre miljø. Du foreslår forebyggende tiltak og du jobber med å redusere den uheldige påvirkningen menneskelig aktivitet har på jordens miljø.

Eksempler på oppgaver:

  • kartlegge og dokumentere forurensing og naturverdier
  • lede oppryddingsprosjekter
  • utarbeide miljøstrategi for en virksomhet
  • sørge for miljøsertifisering
  • tilrettelegge for ENØK og andre klimavennlige tiltak
  • organisere avfalls- og kjemikaliehåndtering
  • jobbe med mulighetene for bruk av alternative drivstoff
  • føre klima- eller miljøregnskap
  • promotere miljøkampanjer
  • gi råd knyttet til miljøkrav og oppfylling av regelverk

Arbeidsoppgavene dine vil være avhengig av hvor du jobber. En miljørådgiver som er ansatt i det offentlige, hos kommune eller stat, har ofte et spesielt ansvar for å se til at lover og forskrifter følges. Du kan også få i oppdrag å følge opp enkeltprosjekter, som for eksempel bygging av veier, bygninger eller tilrettelegge for friluftsliv.

En miljørådgiver i det private næringsliv jobber ofte mot eksterne samarbeidspartnere og oppdragsgivere eller offentlige etater. Du kan også jobbe med oppgaver knyttet til virksomhetens interne drift.

Andre yrkestitler innenfor dette feltet er miljøvernkonsulent, miljøvernleder og naturforvalter.

Miljørådgiver er ikke en beskyttet tittel og det er derfor ingen absolutte krav til utdanning. Ingeniører eller personer med høyere naturvitenskapelig eller realfaglig utdanning finnes det mange av blant miljørådgiverne. De kan også ha bakgrunn fra samfunnsfag, økonomi eller juss. Jobber du med miljørådgivning innen spesielle områder, som for eksempel olje, gass, transport eller landbruk, kan utdanning fra disse fagområdene være relevant.

Eksempler på arbeidsplasser i privat næringsliv er bygg- og anleggsbransjen, olje- og gassindustrien, ulike interesseorganisasjoner og private rådgivningsbedrifter. I offentlig forvaltning finnes det miljørådgivere i departementene og i ulike direktorater. Også i Statens vegvesen, Kystverket og hos de ulike fylkene trengs det rådgivere som kan noe om miljø. I kommunene jobber plan- og miljørådgivere for å sikre at kommunen oppfyller sine miljøforpliktelser.

Du har et engasjement for miljøet. Som miljørådgiver behandler du store mengder informasjon og en viss ordenssans er viktig. Du må ha god oversikt over relevante lover og regler samtidig som du kan finne gode løsninger på praktiske problemer. Prosjektledelse, rådgivning, veiledning og rapportering krever at du kan kommunisere godt, både skriftlig og muntlig.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no