Personalsjef

En personalsjef eller personalleder har ansvar for personalsaker og lønn, og styrer for eksempel avlønning, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet ( HMS) og rekruttering. Hvilke arbeidsoppgaver personalsjefen har, vil variere noe fra arbeidsplass til arbeidsplass. 

Vanlige arbeidsområder for personalsjefen:

  • personal- og lønnspolitikk
  • rekrutteringsstrategier
  • kompetanse- og organisasjonsutvikling
  • helse-, miljø og sikkerhet
  • arbeidsrett
  • medarbeidersamtaler
  • lønnsforhandlinger
  • samarbeidsplattformer mellom arbeidsgiver og arbeidstakers organisasjoner

Personalsjefen kan også representere bedriften utad i ulike sammenhenger. Stillingstittelen kan også kalles HR-ansvarlig eller HR-sjef (Human Resources).

Personalsjefer har forskjellig yrkes- og utdanningsbakgrunn som pedagogikk, økonomi og administrasjon. Personalsjefer har ofte lang erfaring fra arbeidslivet, og utlysningstekstene for personalsjefstillingene sier gjerne hvilken utdanning og kvalifikasjoner arbeidsplassen søker.

Flere høgskoler og universitet tilbyr utdanning innen personalledelse, administrasjon og økonomi.

Søk etter studiesteder

Det tilbys også ulike kurs i lønns- og personalpolitikk.

Personalsjefer jobber i private eller offentlige institusjoner, bedrifter og etater. 

Det er personalsjefens ansvar at de ansatte føler seg verdsatt, men personalsjefer bør også være strukturerte og tydelige i sin framtoning. Personalsjefen har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Videre har du evnen til å lede, motivere, prioritere og delegere.

For personalsjefer i norske virksomheter er det vesentlig å ha kunnskap i hvordan det norske arbeidslivet fungerer. Det innebærer god kunnskap om arbeidsmiljøloven og “den norske arbeidslivsmodellen” som legger godt samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner til grunn.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no