Dommer

En dommer jobber i domstolene i det norske rettssystemet. Dommere til tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett utnevnes i statsråd.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dommer:

  • behandle straffesaker og sivile saker 
  • forberede saker som bringes inn for domstolene
  • lede møter i retten der saken behandles
  • avgjøre utfallet i saken ved dom
  • behandling av f.eks. dødsbo, skilsmissebo eller konkursbo

Fast ansatte dommere i Norge er embetsmenn utnevnt av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere. I Norge kan dommere kun avsettes ved dom. Dette gjelder ikke meddommere.

 

 

 

 


 

For å bli dommer må du:

  • ha avlagt juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
  • være norsk statsborger
  • ikke ha blitt fradømt stemmerett i offentlige saker
  • ha orden i egen økonomi
  • ha fylt 30 år for å bli dommer i høyesterett og 25 år for de øvrige domstolene

For å bli utnevnt til dommer stilles høye krav til faglig dyktighet. Normalt kreves også praksis fra andre juridiske stillinger, for eksempel som advokat, i minst 10–15 år. For å bli jordskiftedommer er kravene noe annerledes

Det stilles også krav til rent rulleblad.

Juridisk embetseksamen tilbys ved flere av universitetene i Norge. Studieforløpet kan variere noe ved de ulike studiestedene.

En dommer jobber i tingrett, jordskifterett, lagmannsrett eller i Høyesterett. 

Det er i dag 60 tingretter, 34 jordskifteretter og 6 lagmannsretter i Norge. Høyesterett er domstol for hele landet og den øverste rettsinstansen.

 

 

Som dommer må du ha god menneskekunnskap, høy etisk standard og evne til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. Grunnleggende respekt for lov og orden er en selvfølge.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no