Antikvar

Antikvaren jobber med bevaring og utvikling av kulturminner og kulturmiljøer.

Som antikvar jobber du innenfor rammen av kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Det vil si at antikvaren følger etablerte lover og forskrifter i arbeidet med å se til at kulturminner, historisk bebyggelse, kulturlandskap, miljø og den generelle egenarten blir bevart.

Vanlige arbeidsoppgaver for antikvaren:

  • sikre at objekter eller områder fredes eller vernes slik de skal ifølge plan- og bygningsloven
  • informasjons- og folkeopplysningsarbeid
  • vurdere rutinemessig arealplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
  • saksbehandling

Antikvaren skal også være en rådgivende instans når det gjelder vedlikehold og rehabilitering av bygninger med kulturhistorisk og antikvarisk verdi.

En byantikvar er ofte den øverste lederen ved instansen i kommunen og har antikvarer ansatt under seg. Antikvarer samarbeider med Riksantikvaren, som har ansvar for statlige og nasjonal grunn. Antikvaren plikter å holde Riksantikvaren orientert hvis nasjonale kulturminneinteresser er truet. 

Det er flere aktuelle utdanninger innenfor feltet, men høyere utdanning innenfor arkitektur, ingeniørfag, kunsthistorie, arkeologi og kulturhistorie (tidligere kalt etnologi) er alle relevante utdanninger. Samfunnsgeografi og historie kan også være aktuelt. Det stilles krav til eksamen av høyere grad (master eller tilsvarende). 

En byantikvar er ansatt i kommunen, og er ofte en del av byrådsavdelingen for byutvikling i større byer. Antikvarer jobber også i fylkeskommunen. Riksantikvaren arbeider i direktoratet for kulturminneforvaltning og har ansvar for forvaltning av nasjonale kulturminner og kulturmiljøer.

Som antikvar bør du være interessert i kulturhistorie og kulturminnevern. Du bør være innstilt på at enkelte ganger kan arbeidet med å verne og restaurere eldre bygninger, landskap og miljø komme i konflikt med interesser på eierskapssiden og i lokalsamfunnet. Du bør derfor kunne opptre og arbeide saklig i alle situasjoner.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no