Antikvar

Antikvaren jobber med bevaring og utvikling av kulturminner og kulturmiljøer. Det vil si at antikvaren har mye kunnskap om disse temaene, og styrer arbeidet med å bevare og verne bygg, landskap og annet miljø.

Som antikvar jobber du innenfor rammen av kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Det vil si at antikvaren følger etablerte lover og forskrifter i arbeidet med å se til at kulturminner, historisk bebyggelse, kulturlandskap, miljø, arkeologi og at den generelle egenarten blir bevart.

Vanlige arbeidsoppgaver for antikvaren:

  • sikre at objekter eller områder fredes slik det skal ifølge plan- og bygningsloven
  • generell informasjons- og folkeopplysningsarbeid
  • vurdere rutinemessig arealplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
  • saksbehandling

Antikvaren skal også være en rådgivende instans om vedlikehold og rehabilitering av bygninger med kulturhistorisk og antikvarisk verdi.

En byantikvar er ofte den øverste lederen ved instansen i kommunen og har antikvarer ansatt under seg. Antikvarer samarbeider med Riksantikvaren, som har ansvar for statlige og nasjonal grunn. Antikvaren plikter å holde Riksantikvaren orientert hvis nasjonale kulturminneinteresser er truet. 

Det er flere aktuelle utdanninger innenfor feltet, men høyere utdanning innenfor arkitektur, ingeniørfag, kunsthistorie, arkeologi og kulturhistorie (tidligere kalt etnologi) er alle relevante utdanninger. Det stilles krav til eksamen av høyere grad (master eller tilsvarende). 

En byantikvar er ansatt i kommunen, og er ofte en del av byrådsavdelingen for byutvikling i større byer. En riksantikvar arbeider i direktoratet for kulturminneforvaltning og har ansvar for forvaltning av nasjonale kulturminner og kulturmiljøer.

Som antikvar bør du være interessert i kulturhistorie og kulturminnevern. Du bør som antikvar være innstilt på at enkelte ganger kan arbeidet med å verne og restaurere eldre bygninger, landskap og miljø komme i konflikt med interesser på eierskapssiden og i lokalsamfunnet. Du bør derfor opptre og arbeide saklig i alle situasjoner.

Lønnen varierer etter ansiennitet, utdanningsnivå, ansvar og andre variable faktorer. Lederen for avdelingen blir lønnet i henhold til kommunens lederlønnssystem. I Oslo kommune lønnes en antikvar med 400 – 550 000 kroner i året (Oslo kommune 2014). De ulike kommunene vil operere med forskjellig lønn.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no