Helsesøster

En helsesøster er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. 

Som helsesøster arbeider du for å fremme barn og ungdoms egen helse ved å styrke deres evne til å se og mobilisere egne ressurser og styrker. For å få til dette må helsesøstre samarbeide med både barnet, foreldrene og andre yrkesgrupper. Som helsesøster er du en sentral aktør i kommunenes folkehelsearbeid. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en helsesøster er:

  • undersøke, vaksinere og gi råd til barn, unge og foreldre om helse og oppvekst
  • veilede i spørsmål om helse, utvikling, oppvekst, samliv, seksualitet og prevensjon
  • dra på hjemmebesøk og drive annen oppsøkende virksomhet
  • bygge nettverk og drive miljøarbeid for barn, ungdom og familier
  • samarbeide med blant annet skole om arbeids- og læringsmiljø
  • kartlegge, planlegge og organisere tiltak i samarbeid med andre faggrupper og etater
  • opplysningsvirksomhet og forebyggende helsearbeid

En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet. Helsesøsteren har en sentral rolle i å støtte og veilede barn og unge med spesielle behov for oppfølging på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, omsorgssvikt eller risiko for omsorgssvikt. 

For å bli helsesøster må du først ta en  bachelorgrad i sykepleie og ha minst ett års relevant yrkespraksis som sykepleier før du kan ta helsesøsterutdanningen, som tar ett år. 

Som helsesøster jobber du vanligvis i en kommune eller bydel. Helsesøstre jobber ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, vaksinasjons- og smittevernkontor og asylant- og flyktningkontor. 

Noen helsesøstre arbeider på fylkes- eller statlig nivå eller i private bedrifter.

For å bli helsesøster må du like å omgå barn og ungdom. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker. Rådgivning, veiledning og undervisning er en viktig del av helsesøsterens oppgaver, så du må være flink til å lytte og formidle kunnskap på en god og forståelig måte. Du skal tale barn og unges sak, og må derfor kunne være tydelig og uredd. Jobben krever at du er selvstendig og har gode samarbeidsevner.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no