Advokat

Advokatens jobb handler ofte om å vurdere en sak som klienten kommer med og gi råd om hvordan saken kan følges opp. Dersom advokaten har privatpersoner som klienter, kan sakene gjelde for eksempel spørsmål om arv, skilsmisse eller nabokonflikt. Advokater som jobber med forretningsjuss og har bedrifter og store selskaper som kunder, blir blant annet brukt som rådgivere i forhandlinger og når det skrives avtaler.

Noen advokater jobber med strafferett, enten som forsvarsadvokater eller som bistandsadvokater. Det er det offentlige som betaler disse oppdragene, men advokatene jobber i egne firmaer og er ikke ansatt av staten.

Du kan også jobbe som bedriftsadvokat, det vil si at du er ansatt i bedriften du jobber for. Som organisasjonsadvokat er du ansatt i en organisasjon, og utfører oppdrag for medlemmene i organisasjonen.  

Advokater i offentlig sektor kan for eksempel jobbe som politiadvokat, statsadvokat, riksadvokat eller som annen type advokat for staten. Da representerer du staten og statens interesser. Du kan også jobbe som kommuneadvokat, og representere kommunens interesser. 

Ofte kan klientens sak løses uten å gå til en domstol. Noen ganger skjer dette gjennom megling, og mange advokater har i dag tatt etterutdanning innen advokatmegling.

Dersom en konflikt bare lar seg løse ved å ta den til retten, vil det være en advokat som fører saken. Begge parter i en konflikt vil da ha en advokat til å representere seg, og advokatens jobb er å fremføre de beste argumentene for sin klient.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • gi rettslige råd om hva som er lov og ikke lov
  • føre forhandlinger med en motpart
  • utforme juridiske dokumenter, som for eksempel testament, ektepakt, kontrakter, o.l.
  • representere klienter i sivile rettssaker
  • forsvare tiltalte i straffesaker
  • bistå ofrene i straffesaker (bistandsadvokat)

Noen advokater er allmennpraktikere og tar saker innenfor de fleste rettsområder, for eksempel innen familierett, pengekrav, kontraktsrett, fast eiendom og strafferett. Andre jobber spesialisert med enkelte rettsområder, som for eksempel EØS-rett, patentrett eller selskapsrett. 

Alle advokater er utdannet jurister, men ikke alle jurister jobber som advokater.
Når du er ferdig utdannet som jurist, kan du velge å gå videre for å bli advokat. Det vanligste vil da være å søke jobb som advokatfullmektig. Dette er en læretid hvor du utfører mange av de samme arbeidsoppgavene som en advokat gjør, under veiledning av en advokat (prinsipal). 

For å få tittelen advokat må du ha advokatbevilling. I tillegg til fullført juristutdanning, det vil si bestått juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, er det flere formelle krav som stilles før du kan få bevilling som advokat: 

  • Du må ta et obligatorisk advokatkurs som tilbys i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø.
  • Du må ha minst to års godkjent juridisk praksis, vanligvis som advokatfullmektig, dommerfullmektig, politifullmektig, dommer eller universitetslærer i rettsvitenskap
  • I løpet av praksisperioden må du ha ført minst tre rettssaker for domstolene, eller ha gjennomført rettsmeklinger etter nærmere bestemte regler.
  • Det kreves at du har hederlig vandel (ikke dømt for alvorlige forhold) for å få bevilling som advokat. 

Som advokat har du en rekke arbeidsmuligheter, både i privat og offentlig sektor. Advokater i privat sektor jobber i advokatfirmaer, eller de er ansatt som advokat i private bedrifter eller organisasjoner. Mange starter også sin egen advokatvirksomhet og driver denne enten alene eller i kontorfellesskap med andre advokater.

I det offentlige jobber advokater for eksempel hos Regjeringsadvokaten eller som advokater i større kommuner. Ofte kan advokater ha styreverv som en del av virksomheten sin, og mange har også fått lederjobber i næringslivet.

For en advokat er det viktig å kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig, samt ha god evne til å forstå skriftlig og muntlig fremstilling. Det hjelper også å være kritisk og selvstendig. En advokat bør dessuten ha gode mellommenneskelige evner, fordi yrket ofte innebærer mye kontakt med andre mennesker. I tillegg må man som advokat ha grunnleggende respekt for rettssystemet og for det å overholde lover og regler. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content