Jordbrukssjef


En jordbrukssjef gir råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk, bidrar til jordbruksrettet næringsutvikling i kommunen, behandler saker etter eiendomslovgivningen for landbruket og er den jordbruksfaglige representanten for kommunen i saker etter plan- og bygningsloven.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordbrukssjefen:

  • administrere konsesjoner (tillatelser) for landbrukseiendommer og bo- og driveplikt
  • behandle saker og sørge for at jordlov, konsesjonslov og andre relaterte lover følges
  • administrere løyver til omdisponering av landbruksareal
  • behandle landbruksrelaterte plan- og byggesaker etter plan- og bygningsloven
  • delta i kommunens kommuneplanarbeid og i arbeidet med relevante reguleringsplaner
  • behandle landbruksrelaterte saker etter naturmangfoldloven, vassdragslovgivning med mer
  • behandle saker knyttet til beitebruk, utmark, naturbasert reiseliv og behandle søknader om motorferdsel i utmark
  • planlegge og gjennomføre tiltak i kulturlandskapet (det landskapet som helt eller delvis er blitt omformet av menneskers virksomhet)

Arbeidsoppgavene kan variere mye fra kommune til kommune. 

En jordbrukssjef må ha høy kompetanse innen alle aspekter ved jordbruket, både det praktiske og det administrative.

Jordbrukssjefen vil samarbeide tett med annet fagpersonell. Dette kan eksempelvis være rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving, representanter fra andre kommuner, Mattilsynet, Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Stillingen kalles også landbrukssjef. I noen kommuner er stillingen slått sammen med stillingen som skogbrukssjef.

Ansettelse som jordbrukssjef krever gjerne høyere utdanning innen et relevant fagfelt. Det er ingen formelle krav til hva en jordbrukssjef skal være utdannet innenfor, men fagområder som jordbruksfag, naturressurser eller miljørelaterte fag er vanlige.

Jordbrukssjefen arbeider i en kommune.

Som jordbrukssjef må du ha evnen til å ta beslutninger. Du må være ansvarsbevisst, ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide systematisk.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no