Jordbrukssjef


En jordbrukssjef er ansatt i en kommune for å gi råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk. Jordbrukssjefen har det jordbruksfaglige ansvaret i kommunen, og vil også ha en rekke administrative arbeidsoppgaver. Jordbrukssjefen har ofte et spesielt ansvar for å bidra til å utvikle landbruksnæringen i kommunen. 

Vanlige arbeidsoppgaver for jordbrukssjefen:

  • administrere konsesjoner for landbrukseiendommer og bo- og driveplikt
  • sørge for at jordlov, konsesjonslov og andre relaterte lover følges
  • administrere løyver til omdisponering av landbruksareal
  • behandle saker knyttet til beitebruk, gjødselplaner og sprøyteplaner
  • behandle søknader om motorferdsel i utmark
  • planlegge og gjennomføre tiltak i kulturlandskapet

Arbeidsoppgavene kan være svært ulike fra kommune til kommune. Kommunene i Norge har forskjellige forutsetninger for jordbruk, og både arbeidsoppgaver og arbeidsansvar kan derfor variere mye.

En jordbrukssjef må ha høy kompetanse innen alle aspekter ved jordbruket, både det praktiske arbeidet og alt administrativt.

Jordbrukssjefen vil også samarbeide tett med annet fagpersonell. Dette kan eksempelvis være rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving, og representanter fra andre kommuner, samt fylkesmannen (fylkesjordsjefen).

Stillingen kalles også landbrukssjef. I noen kommuner er stillingen slått sammen med stillingen som skogbrukssjef.

Ansettelse som jordbrukssjef krever gjerne høyere utdanning innen et relevant fagfelt. Det er ingen formelle krav til hva en jordbrukssjef skal være utdannet innenfor, men fagområder som jordbruksfag, naturressurser eller miljørelaterte fag er vanlige.

Jordbrukssjefen er kommunalt ansatt, og har gjerne ansvar for jordbruket i en hel kommune. Ofte arbeider jordbrukssjefen i tett samarbeid med andre kommuner.

Som jordbrukssjef må du ha evnen til å ta beslutninger. Du må ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide systematisk og ansvarsbevisst.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no