Tolk

En tolk arbeider for at mennesker, som ikke snakker felles språk, skal kunne forstå hverandre. 

Det finnes to typer tolk: talespråkstolk og tegnspråktolk. Talespråkstolk, som denne siden handler om, må ikke forveksles med tegnspråktolk

Å tolke er å oversette muntlig fra et språk til et annet, direkte i en situasjon hvor noen kommuniserer. Tolkningen kan gjøres enten konsekutivt eller simultant. Konsekutiv tolkning er når samtalepartner tar pauser for å slippe til tolken innimellom og simultantolking er når tolken tolker samtidig som taleren snakker uavbrutt.

Som tolk er det viktig at du stiller godt forberedt til et oppdrag. For eksempel må du tilegne deg kunnskap om ulike fagområder, kultur, historie og bakgrunn.

Tolker følger en egen yrkesetisk standard der det stilles strenge krav til nøytralitet, upartiskhet og konfidensialitet. Det er en forutsetning at du alltid forsøker å få fram det riktige budskapet i hva taleren ønsker å si.

Som tolk må du beherske dine arbeidsspråk på et meget høyt nivå. Tolker må være forberedt på å kunne tolke i krisesituasjoner og situasjoner som krever spesiell fagkompetanse. 

Tolkeyrket er ikke det samme som oversetteryrket.

Det er flere måter å bli tolk på. Du kan være statsautorisert tolk eller ta tolkeutdanning. 

For å kunne kalle deg statsautorisert tolk, må du ta autorisasjonsprøve. Denne kan du ta ved OsloMET. Hvis du består, kan du søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk.

Autorisasjonsordningen er den eneste offentlige godkjenningsordning for tolker i Norge. Språkene det tilbys autorisasjonsprøve i varierer fra år til år, dette blir offentliggjort i god tid på forhånd. 

Etterspørselen etter tolker i de ulike språkene varierer. Fast ansettelse er veldig sjeldent i tolkeyrket og de aller fleste tolker i Norge arbeider frilans.

Aktuelle arbeidsplasser for tolkeoppdrag er offentlig tjenesteyting som helsevesenet og Nav, politi- og rettsvesenet og utlendingsforvaltningen. Tolkning skjer også for organisasjoner, ved besøk eller møter mellom land, ved konferanser. i forbindelse med forskningssamarbeid og i privat næringsliv.  

God språkforståelse og evne til å arbeide raskt og presist er nødvendige egenskaper for en tolk. Som tolk har du kompetanse utenom det vanlige innen de språkene du tolker. Det er også viktig at tolken har forståelse for temaet i det fagfeltet der tolkninga skal foregå.

En tolk må være konsentrert, nøyaktig og ha evne til å huske store mengder informasjon på en gang. Som tolk må du være god til å holde konsentrasjonen og kunne uttrykke deg presist.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no