Sangpedagog

Som sangpedagog (vokalpedagog) arbeider du med å lære bort sang. Du kan jobbe med alt fra sangopplæring med barn, til undervisning på universitetet. Uansett hvilket miljø sangpedagogen jobber i, handler arbeidet om å undervise i sangteknikk og formidle musikk gjennom sang. Undervisningen kan foregå både som individuell undervisning og undervisning i grupper.

Sangpedagoger har også kunnskap om teoretiske temaer, og kan holde kurs i dette.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • instruere kor/barnekor 
  • instruere sangere individuelt 
  • undervise i sangteknikk og musikkformidling
  • veilede om teknikker og øvelser som hjelper å utvikle sangere
  • veilede sangere til å finne sitt personlige uttrykk og utvikle sitt særpreg

Mange som arbeider med sangpedagogikk har erfaring fra musikk, dans og drama i videregående opplæring eller høyere utdanning i musikk. Ofte tilbys det der egne linjer for sangere. Du kan også utdanne deg til musikkpedagog.

Med mastergrad kan du søke om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), et ettårig studie som gir undervisningskompetanse. 

Opptakskrav
Høgskoler, universiteter og Norges musikkhøgskole avholder ofte opptaksprøver før du blir tatt opp som student. Ved høgskolene med lærerutdanning må du som regel kunne dokumentere at du har viderekommen kompetanse i sangteknikk.

Sangpedagoger underviser barn i barnehager eller grunnskolen. De jobber også som lærer ved kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, ved musikkonservatorier, universiteter eller høgskoler.

Mange sangpedagoger driver privat sangundervisning. 

Sangpedagogen må være musikalsk og ha evne til å formidle kunnskap, samt ha evnen til å motivere og inspirere andre mennesker.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no