Prest

Prest er tittelen på en person som leder de kirkelige ritualer og handlinger i en kirke. I Norge jobber de fleste prester i Den norske kirke. Mange andre trossamfunn bruker tittelen pastor i stedet for prest.

Vanlige arbeidsoppgaver for en prest:

  • forberede og avholde gudstjenester
  • kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser
  • samtaler med mennesker som skal gifte seg, døpe barna sine eller ha konfirmasjonsopplæring
  • delta i menighetens opplærings- og sosiale arbeid
  • ha fortrolige samtaler/sjelesorg med mennesker i ulike livssituasjoner
  • administrative oppgaver og møter i forskjellige råd og utvalg

Sognepresten leder prestetjenesten i et sogn eller i en menighet, og har ofte plass i menighetsrådet. En sogneprest tilsettes av bispedømmerådet. De andre prestene i menigheten, som er administrativt underlagt sognepresten, kalles oftest kapellan.

Institusjonspresten, for eksempel en sykehusprest eller en fengselsprest, har varierte arbeidsoppgaver etter behov. Sjelesorg for brukere, pårørende og ansatte er en vesentlig del av jobben. Institusjonsprestene holder også gudstjenester og kirkelige handlinger. Institusjonspresten er fagperson på sorgarbeid og krisehåndtering, og jobber også tverrfaglig i team med andre ansatte på institusjonene.

For å bli prest må du ta embetseksamen i teologi, en såkalt cand. theol-grad og praktisk teologisk seminar. Dette er en utdanning som tar seks år og som til sammen gir 360 studiepoeng

Det er også mulig å bli prest ved å ta en master i teologi kombinert med ettårig praktisk-kirkelig utdanning.

 

En prest arbeider som menighetsprest i en av de ca. 1280 menighetene i Den norske kirke, eller kan være ansatt i utdanningsinstitusjoner, fengsler, Forsvaret eller ved sykehus. Som prest kan du også arbeide utenlands i Sjømannskirken.

Vanlige stillingsbetegnelser er prost, sogneprest, kapellan, sjømannsprest, institusjonsprest, studentprest, prostiprest, seniorprest, misjonsprest, domprost og biskop.

En prest arbeider med mennesker – alt fra foreldre som ønsker å døpe sine barn og personer som skal gifte seg, til noen som får et dødsbudskap. Dette betyr at en prest møter mennesker i følelsesladde situasjoner. Som prest må du være flink til å lytte, skape tillit, ha evne til å tolke situasjoner, formidle budskap, ha innlevelsesevne og være omsorgsfull.

En prest må ha et personlig forhold til kirkens budskap.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content