Prest

Prest (teolog) er tittelen på en person som leder de kirkelige ritualer og handlinger i en kirke. I Norge jobber de fleste prester i Den norske kirke. Mange andre trossamfunn bruker gjerne tittelen pastor i stedet for prest.

Vanlige arbeidsoppgaver for en prest:

  • forberede og avholde gudstjenester
  • kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser
  • samtaler med mennesker som skal gifte seg, døpe barna sine eller ha konfirmasjonsopplæring
  • delta i menighetens opplærings- og sosiale arbeid
  • ha fortrolige samtaler/sjelesorg med mennesker i ulike livssituasjoner
  • administrative oppgaver/kontorarbeid og møter i forskjellige råd og utvalg

En institusjonsprest, det vil si en prest som er ansatt ved en institusjon, har varierte arbeidsoppgaver etter behov. Sjelesorg for brukere, pårørende og ansatte er en vesentlig del av jobben. Institusjonsprestene utfører også de mer vanlige presteoppgavene. Institusjonsprester kan også kalles for sykehusprest.

Soknepresten leder menighetens arbeid i et sokn eller i en menighet, og har ofte plass i menighetsrådet. En sokneprest tilsettes av bispedømmerådet.

Kapellan-tittelen blir brukt om enkelte prester som er administrativt underlagt soknepresten.

For å bli prest må du ta embetseksamen i teologi, en såkalt cand. theol-grad og praktisk teologisk seminar. Dette er en utdanning som tar seks år og som til sammen gir 360 studiepoeng.

En prest arbeider som menighetsprest i en av de ca. 1280 menighetene i Den norske kirke, eller kan være ansatt i utdanningsinstitusjoner, fengsler, Forsvaret eller ved sykehus. Som prest kan du også arbeide utenlands i Sjømannskirken.

Vanlige stillingsbetegnelser er prost, sokneprest, kapellan, sjømannsprest, sykehusprest/ institusjonsprest, studentprest, prostiprest, seniorprest, misjonsprest, domprost og biskop.

En prest arbeider med mennesker - alt fra foreldre som ønsker å døpe sine barn og personer som skal gifte seg, til noen som får et dødsbudskap. Dette betyr at en prest møter mennesker i følelsesladde situasjoner, og må være flink til å lytte, skape tillit, ha evne til å tolke situasjoner, formidle budskap, ha innlevelsesevne og være omsorgsfull.

En prest må ha et personlig forhold til kirkens budskap.

Kapellaner og prostiprester tjener mellom 421 100 - 558 600 kroner. Sokneprester tjener mellom 449 900 - 786 800 kroner, mens domproster tjener mellom 627 100 - 997 000 kroner. (Kilde: Statens hovedtariffavtale 2012-2014).

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content