Ergoterapeut

Ergoterapeuter bidrar til løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav. Som ergoterapeut gir du mennesker mulighet til å leve et aktivt liv.

Ergoterapeuter er mer opptatt av løsninger og ressurser enn av problemer. Ergoterapeuter kan mye om aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og hverdagen for øvrig. Derfor starter ergoterapeuten samarbeidet med å spørre hva som er viktig i livet til den personen som skal hjelpes.

For å nå målene arbeider ergoterapeuter for at personer skal mestre sine aktiviteter i ulike omgivelser. Dette inkluderer innsats på tre områder:

  1. den enkeltes innbyggers mestring og utføring av hverdagsaktiviteter gjennom trening og motivering
  2. tilrettelegging av aktiviteter
  3. tilpasning av omgivelser med universell utforming, boligtilpassing og velferdsteknologi

Ergoterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Ergoterapeuter arbeider helsefremmende og forebyggende for å fremme helse og aktivitet, for eksempel i frisklivssentraler, bedriftshelsetjeneste og folkehelsearbeid.

Ergoterapeuter arbeider behandlende innen sykehus og opptreningsinstitusjoner. Ergoterapeuter arbeider rehabiliterende i spesialinstitusjoner og kommunehelsetjenesten for eksempel NAV, hverdagsrehabilitering og hjelpemiddelformidling.

Ergoterapeuter har en bred og allsidig kompetanse som gjør at de ikke bare arbeider i helsetjenestene, men også jobber i mange ulike stillinger og i ulike bransjer.

En ergoterapeut jobber med og sammen med mennesker, både selvstendig og i team. Du må derfor være tillitvekkende, ha god evne til å kommunisere og samarbeide med andre.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content