Faglærer

Faglæreren kan for eksempel ha spesiell kompetanse innen musikk, formgiving, kroppsøving, naturfag, heimkunnskap eller andre skolefag.

Du kan også bli faglærer i yrkesfag, innenfor en rekke ulike fagfelt, alt fra bygg- og anleggsteknikk til helse- og oppvekstfag. Mange faglærere i yrkesfag har erfaring i yrket de underviser i.

En faglærer må ta hensyn til at alle elever er forskjellige, og at noen av dem kan ha behov for tilrettelagt undervisning. Når enkeltelever trenger ekstra hjelp, skal læreren bidra til å få laget et pedagogisk opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med en spesialpedagog

Som lærer må du også håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing.

Som faglærer skal du forberede, gjennomføre og vurdere undervisning på bakgrunn av skolens verdigrunnlag og læreplanene i faget du underviser i.

Faglæreren samarbeider tett med andre lærere, rektor, undervisningsinspektør, avdelingsleder og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Det finnes treårig yrkesfaglærerutdanning og treårig faglærerutdanning ved landets universitet og høgskoler. Du kan også studere et fagfelt på høgskole (på minst bachelornivå), og deretter ta ettårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Faglærerutdanning i yrkesfag bygger på fagbrev, svennebrev eller tilsvarende yrkesutdanning fra videregående opplæring og minimum to års relevant yrkespraksis etter fagutdanningen.

Primært jobber faglæreren i grunnskolen, videregående skoler, opplæringskontor, folkehøgskoler og i voksenopplæringen. Men det finnes også andre arbeidsplasser som trenger pedagogisk eller annen faglig kompetanse som faglæreren innehar.

Som lærer er det viktig at du liker å jobbe med mennesker og takle godt at arbeidshverdagen ofte er litt uforutsigbar. Du må ha evnen til å se elevene som en gruppe som skal fungere godt sammen, og styrke hverandre. Samtidig må læreren klare å se hver enkelt elev sine evner, interesser og behov. Bare sånn kan lærere tilby et godt klassemiljø og et godt grunnlag for læring. Det er også viktig å holde seg oppdatert i forhold til ny tilgjengelig kunnskap og forskning på området.

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no